กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>อภิหปัจจเวกขณ์ ๕</h1>
อภิหปัจจเวกขณ์ ๕
. ควรพิจารณาทุกวันๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่างพ้นความแก่ไปได้
. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้
. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เรามีความตายเป็นธรรม ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
. ควรพิจารณาทุกวันๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตัว เราทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว

. ชรา ความแก่ มี ๒ อย่าง คือ
  • . ปฏิจฉันนชรา แก่ที่ปกปิดได้แก่ความแก่ขึ้น นับตั้งแต่เกิดแล้วก็แก่ขึ้นโดยลำดับ จนถึงวัยกลางคนแก่อย่างนี้มองไม่เห็น เหมือนของที่ปิดบังไว้ แต่ผู้มีปัญญาย่อมรู้เห็น
  • . อัปปฏิจฉันนชรา แก่ที่ไม่ปกปิด ได้แก่ความแก่ลง นับตั้งแต่วัยกลางคนแล้วก็แก่ลงไป ใครๆ ก็ย่อมมองเห็นได้ชัด เช่น หนังเหี่ยวแห้งหย่อนยาน ผมหงอก ฟันหัก เป็นต้น ความแก่นี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง
. พยาธิ ความเจ็บ มี ๒ อย่าง คือ
  • . ปฏิจฉันนพยาธิ ความเจ็บที่ปกปิด ได้แก่ความหิว ความกระหาย ความเมื่อยขบในขณะที่นั่งนานเป็นต้น ซึ่งเป็นความเจ็บไข้ที่ทนได้ยาก แต่แก้ได้ง่าย จึงมองไม่เห็นว่าเป็นความเจ็บ
  • . อัปปฏิจฉันนพยาธิ ความเจ็บที่ไม่ปกปิดได้แก่ความป่วยไข้อันเกิดจากสมุฏฐานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในร่างกายเช่น โรคผิวหนัง โรคตาแดง โรคหวัด โรคปอด โรคกระเพาะโรคลำไส้ หรือเกิดอุปัทวเหตุ ขาหัก แขนหักเป็นต้น ความเจ็บนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง
. มรณะ ความตาย มี ๒ อย่าง คือ
  • . ปฏิจฉันนมรณะ ความตายปกปิด ได้แก่ความตายที่มาพร้อมกับความเกิดเช่น ตายจากเด็กอ่อน เกิดเป็นเด็กแก่ ตายจากเด็กเล็ก เป็นเด็กรุ่น เป็นคนหนุ่ม-สาวตายจากหนุ่ม - สาว เป็นผู้ใหญ่ ตายจากผู้ใหญ่ เป็นคนแก่ ตายจากคนแก่ เป็นคนเฒ่า
  • . อัปปฏิจฉันนมรณะ ความตายไม่ปกปิด ได้แก่ชีวิตดับ อาจดับในขณะเป็นเด็ก หรือกลางคน หรือแก่-เฒ่าก็ได้ความตายนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง
. ความพลัดพราก ก็มี ๒ อย่าง คือ
  • . ความพลัดพรากที่ปกปิด เช่น ร่างกายเราเองในตอนเป็นเด็ก ๆ น่ารัก เราก็พรากจากเด็กมาเสียแล้ว และก็พลัดพรากจากร่างกายในวัยนั้นๆ ของตนเองเสมอโดยไม่รู้สึกตัว แม้ความสุขสำราญ ความจำ ความคิด ความรู้สึก ที่ตนชอบก็พลัดพรากจากไปทุกวัน แต่เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้ไม่เห็น
  • . ความพลัดพรากที่ไม่ปกปิด เช่น ทรัพย์สูญหาย คนที่รักเช่นพ่อแม่ลูกเป็นต้นหายไป ตายไป ความพลัดพรากนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง
. กรรม มี ๒ อย่าง คือ
  • . กรรมดี อำนวยผลให้ดี มีความสุขความเจริญ ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในอนาคต
  • . กรรมชั่ว อำนวยผลให้ชั่วมีความทุกข์ความเดือดร้อน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในอนาคต
คำว่า เรามีกรรมเป็นของตัว หมายความว่า กรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตาม เราทำลงไปแล้ว ย่อมคงเป็นสมบัติติดตัวตามตนไปทุกหนทุกแห่ง จะยกให้ใครก็ไม่ได้ ใครมาขอหรือแย่งชิงไปก็ไม่ได้ หรือเราไม่ได้ทำเอง ไปขอของผู้อื่นมาเป็นของตนก็ไม่ได้ จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันก็ไม่ได้ เรื่องกรรมนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่ปกปิดนั้นอย่างไร
. ความพลัดพรากที่ปกปิด และที่เปิดเผยนั้นเป็นอย่างไร
. กรรม ๒ อย่าง คืออะไร เป็นของใคร โอนกรรมสิทธิ์กันได้ไหม
. ฐานะ ๕ ที่ควรพิจารณาเนืองๆ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
. การพิจารณาฐานะ ๕ เนืองๆ จะได้ประโยชน์อะไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.