กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>อกุศลมูล ๓,ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>
อกุศลมูล ๓ อย่าง
รากเหง้าของอกุศล เรียก อกุศลมูล มี ๓ อย่าง คือ โลภะ อยากได้ ๑ โทสะ คิดประทุษร้ายเขา ๑ โมหะ หลงไม่รู้จริง ๑

เมื่ออกุศลมูลเหล่านี้มีอยู่แล้ว อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้น เหตุนั้น ควรละเสีย อันความไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากรากเหง้าที่ไม่ดี ๓ อย่าง มิอย่างใดก็อย่างหนึ่ง หรือ ๒ อย่างหรือครบทั้ง ๓ อย่าง เปรียบเหมือนวัชพืช คือผักหญ้าที่ไม่ดีนานาชนิด มีอุตพิดเป็นต้น ย่อมเกิดจากรากเหง้าชนิดที่ไม่ดีนั่นเอง

. โลภะ แปลว่า ความอยากได้ หมายถึงความละโมบโลภมากอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริต มีความหิวจัดทางจิตเป็นลักษณะ ผู้ที่ถูกโลภะครอบงำ แม้จะเป็นคนมั่งมีอยู่ดีกินดีสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔ และเครื่องอำนวยความสุขทางกายทุกประการ แต่ถ้าจิตยังมีโลภะอยู่ ก็ยังรู้สึกว่าหิว ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเต็มท่านเปรียบเหมือนไฟไม่รู้จักพอด้วยเชื้อ มหาสมุทรไม่รู้จักเต็มด้วยน้ำฉันใด คนโลภ ไม่รู้จักอิ่ม-พอ-เต็ม ด้วยปัจจัย ฉันนั้น

. โทสะ แปลว่า ความคิดประทุษร้ายเขา หมายถึงความไม่พอใจ แล้วโกรธอย่างแรงในบุคคลหรือในสัตว์ เมื่อระงับความโกรธไม่อยู่ก็คิดประทุษร้ายเขา เช่น คิดด่าเขา คิดตีเขา คิดฆ่าเขา คิดล้างผลาญสมบัติเขา เป็นต้น ความคิดดังนี้ รวมเรียกว่าโทสะ

คนถูกโทสะครอบงำ เรียกกันว่า คนเจ้าโทสะ เป็นคนมืด มองไม่รู้อรรถ ไม่เป็นธรรม มักจะก่อกรรมทำเข็ญอย่างรุนแรง เช่น ด่าสาปแช่ง ทุบตี ฆ่าแม้ผู้มีพระคุณ เช่น มารดา บิดา ครู อาจารย์ พระสงฆ์องค์เจ้า พระอริยเจ้า ตลอดถึงคนและสัตว์ทั่วไปได้อย่างทารุณหากทำร้ายบุคคลไม่ได้ ก็ทำลายล้างผลาญสมบัติ เช่น เผาเรือนของเขาเป็นต้น

. โมหะ แปลว่า ความหลง ความโง่ ความงมงาย หมายถึงอวิชชาคือรู้อะไรไม่แจ่มแจ้ง แล้วหลงงมงายอยู่ในสิ่งนั้นๆ มีเรื่องอะไรพอจะพิจารณาให้รู้จริง รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้ชั่วได้ แต่ไม่พิจารณาให้รู้จริงหรือพิจารณา แต่ไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริง นี้เรียกว่าโมหะ คนถูกโมหะครอบงำ เรียกกันว่า คนเจ้าโมหะ หรือคนหลงเป็นคนมืด มองไม่รู้อรรถ ไม่เห็นธรรม ย่อมทำผิดต่างๆ ได้ทุกอย่างตั้งแต่ผิดเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นอนันตริยกรรม เหมือนอย่างที่คนเจ้าโลภและเจ้าโทสะกระทำ แต่เมื่อแยกประเภทความผิดที่คนหลงกระทำที่ส่อให้เห็นว่า ทำด้วยอำนาจความโว่เขลาเบาปัญญา เช่น ลบหลู่คุณท่าน ตีตนเสมอท่าน ริษยา โอ้อวด หัวดื้อ เกียจคร้าน หูเบา มัวเมาเผอเรอ เป็นต้น


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
. โลภะ แปลว่าอย่างไร หมายถึงอะไร คนถูกโลภะครอบงำจิตมีความรู้สึกอย่างไร
. คนมีความอยาก กับคนมีความโลภ ต่างกันอย่างไร
. โทสะ แปลว่าอย่างไร หมายถึงอะไร
. คนถูกโทสะครอบงำจิต มีกิริยาอาการอย่างไร
. โมหะ แปลว่าอย่างไร หมายถึงอะไร
. คนถูกโมหะครอบงำจิต จัดเป็นคนอย่างไร
. อะไรเรียกว่าอกุศลมูล อกุศลมูล แปลว่าอย่างไร
. อกุศล แปลว่าอย่างไร เกิดจากอะไร
. คนที่เที่ยวด่าเขาหรือทุบตีเขา เพราะมีอะไรเป็นมูลเหตุ จะละเหตุนั้นได้ด้วยอะไร
๑๐. คนเกียจคร้าน ด้านดื้อ หู เบา มัวเมาเหล่านี้ มีอะไรเป็นข้อมูล จะละข้อมูลนั้นได้ด้วยวิธีใด

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.