กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>จักร ๔ ,ดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ</h1>

จักร ๔
. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร
. สัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ
. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ
. ปุพเพกตปัญญตา ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน

ธรรม ๔ อย่างนี้ ดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ ชื่อว่า จักรธรรม เพราะเป็นเหมือนล้อทั้ง ๔ ของรถซึ่งหมุนไปพร้อมๆ กัน พัดพาบุคคลผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงที่สุด

. ปฏิรูปเทสวาสะ แปลว่า การอยู่ในถิ่นฐานอันสมควร. หมายความว่า การพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ คือถิ่นฐานที่เหมาะสม ก็ถิ่นที่เหมาะสมมีลักษณะต่างๆ เช่น
  • . มีสัตบุรุษ คือคนดี ประพฤติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจำนวนมาก มีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะได้มาก
  • . มีทางศึกษาศิลปวิชาได้ตามปรารถนา
  • . มีทางประกอบอาชีพได้ตามปรารถนา
  • . มีสาาธารณูปโภคเพียงพอแก่ประชาชน
  • . มีมาตรการป้องกันสาธารณภัยดี

. สัปปุริสูปัสสยะ หมายความว่า เข้าไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ คือ คนดี เพราะธรรมดาสัตบุรุษนั้น ท่านมีความสงบเสงี่ยมเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมทุกแง่ทุกมุม มีปกติทำดี พูดดี คิดดีและชักนำผู้อื่นให้ทำพูดคิดดีด้วย ชื่อเสียงเกียรติอันงามกึกก้องหอมฟุ้งปรากฏไปไกลและทั่วทิศ สมด้วยพระพุทธภาษิตว่า
  • สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ  สัตบุรุษย่อมขจรไปทุกทิศ
  • สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ  กลิ่นของสัตบุรุษย่อมไปได้ทวนลม
  • ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ  สัตบุรุษย่อมปรากฏได้ในที่ไกล ดังนี้เป็นต้น

. อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ หมายความว่า ตั้งกายและจิตให้ถูกต้องตามคลองธรรม เช่นตั้งตนไว้ในศีล ในศรัทธา ในจาคะ ในสุจริตในกุศลกรรมบถ ในความเพียร ในความซื่อตรงต่อเวลา-หน้าที่-บุคคลในความเที่ยวธรรม ไม่ลำเอียง และเมื่อกล่าวโดยรวมยอดก็คือวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ เพศ ภูมิ ไม่ให้เกินหรือต่ำกว่านี้ไป

. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้แล้วในปางก่อนหมายความว่า ความเป็นคนที่เคยได้สร้างคุณงามความดี เช่นให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้นไว้ ในวัน
ก่อน เดือนก่อน ปีก่อน หรือชาติก่อน


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. ประเทศเช่นไร ชื่อว่าประเทศอันสมควร
. การคบสัตบุรุษที่ถูกต้องนั้นคืออย่างไร
. อะไรชื่อว่าตน การตั้งตนไว้ชอบนั้น หมายความอย่างไร
. ปุพเพกตปุญญตา แปลว่ากระไร หมายความว่าอย่างไร
. อะไรเรียกว่าจักรธรรม มีกี่อย่างไร คืออะไร
. จักรธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
. จักรธรรม กับวุฒิธรรม ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.