กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ควรทำความไม่ประมาทในที่ ๔ อย่าง</h1>
ควรทำความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน
. ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต
. ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต
. ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจจิต
. ในการละความเห็นผิด ทำความเห็นให้ถูก

อีกอย่างหนึ่ง
. ระวังไม่ให้ที่กำหนัด ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
. ระวังไม่ให้ขัดเคือง ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง
. ระวังใจไม่ให้หลง ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง
. ระวังใจไม่ให้มัวเมา ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา

ศัพท์บาลีว่า มิจฉาทิฏฐิ ท่านแยกเป็น ๒ อย่างก็มี แยกเป็น ๓ อย่างก็มี

มิจฉาทิฏฐิที่แยกเป็น ๒ อย่าง คือ
  • . สัสสติทิฏฐิ เห็นว่ายั่งยืน คืออะไรเป็นอย่างไร ก็คงเป็นอย่างนั้น เช่นคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเสมอไป
  • . อุจเฉททิฏฐิ เห็นว่าขาดสูญ คือตายแล้วก็สูญหมด เช่นคนตายแล้วไม่เกิดในภพในชาติต่อไป
มิจฉาทิฏฐิที่แยกเป็น ๓ อย่าง คือ
  • . อกิริยทิฏฐิ เห็นว่าไม่เป็นอันทำ คือทำแล้วก็เท่ากับไม่ทำไม่มีผลอะไร เช่นคนทำดีก็ไม่ได้ผลดี ทำชั่วก็ไม่ได้ผลชั่ว
  • . อเหตุกทิฏฐิ เห็นว่าไม่มีเหตุ คือดี-ชั่วเกิดเอว เป็นเองเช่น คนจะได้ดีก็ได้เอง จะได้ชั่วก็ได้เอง ไม่เกี่ยวกับเหตุใดๆ
  • . นัตถิกทิฏฐิ เห็นว่าไม่มี คือไม่มีมารดาบิดา ไม่มีบุตร เช่นคนออกลูกมาก็แล้วกันไป ไม่มีคุณอะไรต่อลูก ลูกก็ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณอะไรต่อผู้ให้กำเนิดตนมา คนเป็นคนก็เพราะธาตุต่างๆ รวมตัวกันเข้าคนหนึ่งไปทุบหัวอีกคนหนึ่งก็ไม่มีอะไรผิด เพราะธาตุไปกระทบกับธาตุเท่านั้นเอง ความเห็นถูก มีเนื้อความตรงกันข้ามกับความเห็นผิด คือเห็นว่าสัตว์สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง เช่นคนตายแล้วไปเกิดเป็นอื่นนอกจากคนได้ อาจเป็นเทวดา หรือเป็นสัตว์ดิรัจฉาน หรือสัตว์นรกเป็นต้น ก็ได้
  • เห็นว่า ไม่ขาดสูญ ถ้ายังมีกิเลส ตายแล้วต้องเกิดอีกในภพชาติต่อไป เมื่อหมดกิเลสจึงจะไม่เกิดต่อไปอีก
  • เห็นว่า คนทำอะไรลงไป ก็เป็นอันทำ ต้องมีผล ถ้าทำดีต้องมีผลดี ถ้าทำชั่วต้องมีผลชั่ว
  • เห็นว่า มีเหตุ คือคนที่เป็นคนดี ก็เพราะทำเหตุดี คนทีเป็นคนชั่ว ก็เพราะทำเหตุชั่ว ไม่ใช่ดีเองชั่วเอง
  • เห็นว่า มีอยู่ มีมารดา มีบุตร ธาตุ ๕ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลมอากาศ ประชุมกันเข้า และมีธาตุรู้รวมเข้าเป็นธาตุ ๖ อาศัยบิดาก็เลี้ยงเป็นแดนเกิด
ความไม่ประมาทย่อเป็น ๑ คือความไม่ปราศจากสติในกาลทุกเมื่อ อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่า เป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทมีคุณมาก เหมือนรอยเท้าช้าง เป็นยอดของรอยเท้าสัตว์ทั้งหลาย เพราะรอยเท้าช้างใหญ่ฉะนั้น

บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมยึดเอาประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือ ประโยชน์ก็เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตตระ ประโยชน์ทั้งสองนี้เกิดมีได้เพราะความไม่ประมาทอย่างเดียว


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. คนที่มีความเห็นว่า คนทำดีก็ไม่ได้ดี คนทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วจัดเป็นทิฏฐิอะไร
. ความเห็นถูก ได้แก่เห็นอย่างไร
. ความกำหนัด กับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ได้แก่อะไร
. ความขัดเคือง ได้แก่อะไร มีอะไรเป็นที่ตั้ง
. ความหลง กับความมัวเมา ต่างกันอย่างไร
. อะไรเป็นที่ตั้งแห่งความหลง และความมัวเมา
. อย่างไรชื่อว่าความไม่ประมาท ควรใช้ความไม่ประมาทเวลาใด
๑๐. รักษาใดอย่างไร จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.