กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>กุศลมูล ๓,ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>
กุศลมูล ๓ อย่าง
รากเหง้าของกุศล เรียกกุศลมูล มี ๓ อย่าง คือ อโลภะ ไม่อยากได้ ๑ อโทสะ ไม่คิดประทุษร้าย ๑ อโมหะ ไม่หลง ๑ ถ้ากุศลมูลเหล่านี้มีอยู่แล้ว กุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้น

กุศลมูล แปลว่า รากเหง้าของกุศล กุศลคือความดี ความดีทั้งปวง เกิดจากรากเหง้าที่ดี ๓ อย่าง มิอย่างใดก็อย่างหนึ่ง หรือ ๒ อย่าง หรือทั้ง ๓ อย่างเปรียบเหมือนสุคันธชาต คือของหอมนานาชนิด เช่น ดอกมะลิ พิกุล กุหลาบ บัวหลวง เป็นต้น ย่อมเกิดจากรากเหง้าพืชพันธุ์ที่ดีนั่นเอง

. อโลภะ แปลว่า ความไม่อยากได้ หมายถึงไม่อยากได้ในทางทุจริต แต่ยังมีความอยากได้ในทางสุจริต เช่น ทำนา ทำสวน ค้าขายเป็นต้น แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังเสด็จบิณฑบาตเพื่อได้อาหาร และทรงแนะนำให้ภิกษุแสวงหาปัจจัย ๔ ในทางที่ชอบ

. อโทสะ แปลว่า ความไม่คิดประทุษร้าย หมายความว่า ไม่ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจ เมื่อจะต้องปฏิบัติกิจการงานไป ในคราวที่ต้องลงโทษผู้อื่น ก็ทำตามคลองธรรมที่เรียกว่ายุติธรรม ไม่ทำด้วยอำนาจโทสะ เช่น พ่อแม่เห็นลูกทำผิดก็ต้องลงโทษ แต่ลงโทษตามสมควรชี้แจงให้เขารู้จักผิด รู้ชอบ แล้วจึงลงโทษตามสมควร ไม่ใช้โทสะไม่ลุอำนาจโทสะ

. อโมหะ แปลว่า ไม่หลง หมายความว่า เมื่อมีเรื่องราวมาประสบจะต้องปฏิบัติ ก็ใช้ปัญญาพิจารณาจับเหตุจับผล เลือกดูว่าควรทำอย่างไรควรจัดอย่างไรแล้วก็ทำไป ไม่ทำด้วยอำนาจอคติ คือ ฉันทะ โทสะ ภยะ โมหะ

เมื่อกุศลมูล คืออโทสะ มีอยู่แล้ว กุศลอื่น เช่น การช่วยชีวิตเขาการปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้ว ก็เจริญมากขึ้น เหตุนั้น ควรให้เกิดมีในสันดาน ด้วยการเจริญเมตตา กรุณา เป็นต้น เมื่อกุศลมูล คืออโมหะ มีอยู่แล้ว กุศลอื่น เช่น สติ สัมปชัญญะ ธรรมวิจัย ความเพียร ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีใจคอหนักแน่น ความเที่ยงธรรม เป็นต้น ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้ว ก็เจริญมากขึ้น


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. อโลภะ แปลว่าอย่างไร หมายถึงอะไร
. อโทสะ แปลว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไร
. อโมหะ แปลว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไร
. อะไรชื่อว่ากุศลมูล กุศลมูล แปลว่าอะไร
. ความดีเกิดจากอะไร
. กุศลอื่นที่เกิดจากอโลภะ เช่นอะไรบ้าง
. กุศลอื่นที่เกิดจากอโทสะ เช่นอะไรบ้าง
. กุศลอื่นที่เกิดจากอโมหะ เช่นอะไรบ้าง
. อโลภะ อโทสะ อโมหะ ควรให้เกิดมีขึ้นในสันดาน ด้วยการกระทำอย่างไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.