กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>บุญญกิริยาวัตถุ ๓</h1>

บุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง
สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกบุญกิริยาวัตถุ โดยย่อ ๓ อย่าง
. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

ทาน ศีล ภาวนา ๓ อย่างนี้ ชื่อว่า บุญกิริยาวัตถุ เพราะเป็นที่ตั้ง หรือเรื่อง คือเครื่องสำหรับทำบุญ

คำว่า บุญ แปลว่า บุญ ความดี, ความสุข, ความสะอาด, ความผ่องแผ้วแห่งจิต คำว่า กิริยา แปลว่า ทำ บำเพ็ญ วัตถุ แปลว่าที่ตั้ง, เรื่อง รวมกันเข้าเป็น บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า ที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ หรือแปลว่าเรื่อง คือเครื่องสำหรับทำความสุข

. ทานมัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน ทานหมายถึงการสละทรัพย์สิ่งของของตนให้แก่คนอื่น การให้มี ๒ วิธี คือ
  • . ให้โดยเจาะจง เช่นถวายสิ่งของแก่พระภิกษุสามเถรรูปใดรูปหนึ่ง, ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากคนใดคนหนึ่ง, ให้แต่ผู้มีพระคุณแก่ตนคนใดคนหนึ่ง.
  • . ให้โดยไม่เจาะจง เช่นถวายแก่สงฆ์ในพระพุทธศาสนา ให้แก่สถานศึกษาศิลปวิทยาของประชาชนทั่วไป ให้แก่โรงพยาบาลสาธารณะสร้างสะพาน-ศาลา-สระน้ำ-ถนนสาธารณะ
ทานที่มีผลมากต้องประกอบด้วยองค์ ๖ แบ่งเป็นฝ่ายทายกผู้ให้ ๓ และฝ่ายปฏิคาหกผู้รับ ๓ ดังนี้

ฝ่ายทายก
  • . ก่อนให้ดีใจ ๒. กำลังใจจิตเลื่อมใส๓ ให้แล้วเบิกบานใจ
ฝ่ายปฏิคาหก
  • . ไม่มีราคะหรือปฏิบัติบรรเทาราคะ
  • . ไม่มีโทสะ หรือปฏิบัติบรรเทาโทสะ
  • . ไม่มีโมหะ หรือปฏิบัติบรรเทาโมหะ

. สีลมัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล. ศีลหมายถึงการตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว คือบังคับตัวเองไม่ให้ทำความชั่ว รักษากาย วาจาให้เรียบร้อยตามควรแก่ภาวะ คือความเป็นของตนๆ เช่นผู้เป็นคฤหัสถ์ ก็งดเว้นการฆ่า การลัก การล่วงประเวณี การพูดเท็จ การเสพของมึนเมา รวม ๕ ข้อ เป็นอย่างน้อย ถ้าเป็นบรรพชิต ก็งดเว้นจากโทษที่ทรงบัญญัติห้ามไว้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อที่ทรงอนุญาตด้วยจริงจะชื่อว่าเป็นผู้มีศีล

. ภาวนามัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา ภาวนาหมายถึงการอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและให้ฉลาด โดยวิธีต่ำๆสำหรับคนทั่วไป ได้แก่การศึกษาเล่าเรียน หมั่นฟัง หมั่นคิด หมั่นท่องบ่นหลักวิชาการต่างๆ หมั่นสนทนากับท่านผู้รู้เป็นต้น จนเกิดความฉลาด ว่าโดยวิธีอย่างสูง แยกเป็น ๒ คือ
  • . สมถภาวนา ทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียว
  • . วิปัสสนาภาวนา ทำวิปัสสนาให้เกิด คือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งในสังขารธรรมทั้งปวง ตามที่เป็นจริง คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. ทานมัย แปลว่าอะไร การให้มีกี่วิธี คืออย่างไร
. ทานที่มีผลมาก ต้องประกอบด้วยองค์เท่าไร อธิบายให้เข้าใจ
. ทานดีอย่างไร ท่านจึงจัดเข้าในเรื่องสำหรับทำความดีด้วย
. สีลมัย แปลว่าอะไร ศีล หมายถึงอะไร
. บุญกิริยาวัตถุมีกี่อย่าง อย่างไหนกำจัดโมหะได้
. คำว่า บุญ แปลว่าอย่างไร เครื่องสำหรับทำบุญมีเท่าไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.