กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>รัตนะ ๓ ,ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>
รตนะ ๓ อย่าง
พระพุทธเจ้า ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ์ ๑
. ท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจตามพระธรรมวินัย ที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้า.
. พระธรรมวินัย ที่เป็นคำสั่งสอนของท่าน ชื่อพระธรรม.
. หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ชื่อพระสงฆ์

ชื่อว่า รตนะ โดยอธิบายว่า เป็นแก้ววิเศษ ที่ควรยำเกรง มีค่ามาก หาที่เปรียบมิได้ จะชั่ง
เทียบมิได้

๑. พระพุทธ ได้แก่ สัตว์พิเศษผู้หนึ่ง มิใช่เทวดา มาร พรหม อมนุษย์ใดๆ เป็นมนุษย์นี้เอง แต่เป็นมนุษย์อัศจรรย์ มีปัญญาฉลาดล่วงสมณะ เทวดา มาร พรหม ทำตนเองให้บริสุทธิ์จากอุปกิเลสบาปธรรมได้ แล้วสอนผู้อื่นให้ได้ความบริสุทธิ์ได้ด้วย

๒. พระธรรม คือ ความดีจริง อันได้แก่ความไม่โลภไม่โกรธ ไม่หลง ที่บุคคลทำให้มีให้เป็นขึ้นด้วยอุบายที่แท้จริง ไม่ใช่ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ที่มีในเวลานอนหลับ อีกอย่างหนึ่งได้แก่ความเป็นเองที่ไม่มีโลภ-โกรธ-หลง เพราะไม่มีสังขารเป็น

. พระสงฆ์ คือ หมู่แห่งสาวก คือผู้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย

สมมติสงฆ์ แปลว่าสงฆ์โดยสมมติ หมายถึงภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปนั่งภายในสีมา (เขตชุมนุมสงฆ์ตามหลักพระวินัย) ไม่ละหัตถบาสกันมีอำนาจให้สำสังฆกรรมนั้นๆ มีอุโบสถกรรมเป็นต้น

อริยสงฆ์ แปลว่าหมู่แห่งพระอริยเจ้า หมายถึงภิกษุผู้เป็นอริยบุคคล ๔ จำพวกคือ พระโสดาบัน ๑ พระสกทาคามี ๑ พระอนาคามี ๑


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. พระพุทธเจ้า แปลว่าอะไร
. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๓ คำนี้ มีความหมายว่าอย่างไร
. พระธรรม มีหมายความว่าอย่างไร
. พระสงฆ์ แปลว่าอะไร หมายถึงใคร
. พระสงฆ์ มีกี่ประเภท คืออะไร
. พระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ได้ชื่อว่ารตนะ มีอธิบายอย่างไร 

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.