กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สุจริต ๓,ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>

สุจริต ๓ อย่าง
. ประพฤติชอบด้วยกาย เรียกกายสุจริต
. ประพฤติชอบด้วยวาจา เรียกวจีสุจริต
. ประพฤติชอบด้วยใจ เรียกมโนสุจริต
  • ประพฤติชอบด้วยกาย เรียกกายสุจริตมี ๓ อย่างเว้นจากฆ่าสัตว์ ๑ เว้นจากลักฉ้อ ๑ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑
  • ประพฤติด้วยวาจา เรียกวจีสุจริตมี ๔ อย่างเว้นจากพูดเท็จ ๑ เว้นจากพูดส่อเสียด ๑ เว้นจากพูดคำหยาบ ๑ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ๑
  • ประพฤติชอบด้วยใจ มโนสุจริตมี ๓ อย่างไม่โลภอยากได้ของเขา ๑ ไม่พยาบาทปองร้ายเขา ๑ เห็นชอบตามคลองธรรม ๑
สุจริต ๓ อย่างนี้ เป็นกิจควรทำ ควรประพฤติ

คนเราจะเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดี มิใช่เพราะชาติตระกูลหรือทรัพย์แต่เพราะประพฤติทุจริต หรือสุจริตต่างหาก กล่าวคือถ้าประพฤติทุจริตก็เป็นคนชั่ว ถ้าประพฤติสุจริตก็เป็นคนดี อันความประพฤตินั้น ก็คือการกระทำ และการกระทำนั้นมีทางทำได้ ๓ ทาง คือ ทางกาย ๑ ทางวาจา ๑ ทางใจ ๑ การทำชั่วหรือประพฤติชั่ว ก็ทำได้ ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ท่านจึงเรียกชื่อว่าทุจริต ๓ อย่าง การทำดีหรือประพฤติดีก็ทำได้ ๓ ทาง คือทางกาย ทางวาจา ทางใจ ท่านจึงเรียกชื่อว่าสุจริต ๓ อย่าง


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. สุจริต กับทุจริต ต่างกันอย่างไร
. คนเราจะชั่วหรือดี เพราะอะไร ชั่วเอง ดีเองใช่ไหม
. ทุจริต และ สุจริต มีมากอย่าง เหตุใดท่านจึงว่ามีฝ่ายและ๓ อย่าง
. ความเห็นว่าบุญบาปไม่มี มารดาบิดาไม่มีคุณ จัดเข้าในทุจริตข้อไหน และเรียกชื่อว่าอย่างไร
. เหตุใดทุจริตจึงเป็นกิจไม่ควรทำ สุจริตเป็นกิจควรทำ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.