กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ,ธรรมเป็นโลกบาล ๒</h1>

ธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลก ๒ อย่าง
. หิริ ความละอายแก่ใจ
. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว

หิริ และ โอตตัปปะ ทั้งสองนี้ ชื่อว่า เป็นโลกบาลเพราะย่อมคุ้มครองโลก คือ ป้องกันรักษาโลกคือหมู่สัตว์ให้ดำรงอยู่โดยสันติสุขตามวิสัยของสัตว์โลก

ชื่อว่า สุกกธรรม เพราะเป็นธรรมฝ่ายกุศลอันเปรียบด้วยสีขาวและเป็นไปเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิต
ชื่อว่า เทวธรรม ก็มี เพราะเป็นธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา หรือให้เป็นผู้รุ่งเรือง

. หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ ได้แก่ความละอายใจในการประพฤติชั่ว.
อธิบายว่า บางคนเกิดความละอายอันมีความเคารพต่อชาติตระกูล ครูอาจารย์ ทรัพย์มรดก คนประพฤติดีแล้วไม่กระทำความชั่ว หรือบางคนคำนึงถึงชาติวัย กำลังความรู้ของตนว่าเป็นอย่างนี้ๆ แล้วปลงใจว่าไม่ควรทำบาป

หิรินี้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยอาการที่กระดากอายนั่นเอง คือถ้าหมดยางอายเสียแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีหิริท่านกล่าวอุปมาไว้ว่า คนรักสวยรักงาม เกลียดของสกปรก รู้อยู่ย่อมละอายไม่ย่อมแตะต้องก้อนเหล็ก แม้เย็นแต่เปื้อนคูถฉันใด คนมีหิริก็ไม่ยอมแตะต้องบาปอันเปรียบด้วยคูถฉันนั้น

. โอตตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัว ได้แก่ความหวาดกลัวผลชั่ว ไม่กล้าทำเหตุชั่ว
บางคนเกิดความสะดุ้งอันมีความกลัวโทษเห็นภัย คือ กลัวตนเองติเตียนตนเองได้ กลัวผู้อื่นติเตียน กลัวอาชญา กลัวทุคติแล้วไม่ทำความชั่ว บางคนพิจารณาเห็นว่า ถ้าเราทำชั่ว. ก็จักถูกติเตียนในสังคม วิญญูชนจักตำหนิรังเกียจเรา

อนึ่ง โอตตัปปะนี้มีการปรารภโลกเป็นใหญ่ คือบางคนทำโลกให้เป็นใหญ่ โดยปรารภว่าโลกนี้ กว้างใหญ่ไพศาล พวกมีฤทธิ์ ตาทิพย์ หูทิพย์ และรู้จิตคนอื่นมีอยู่ เขาคงรู้เห็น หากเราทำชั่วแม้ในที่ไกลที่ลับอย่างไร เขาคงติเตียนได้ ดังนี้แล้วไม่ทำชั่ว โอตตัปปะนี้ ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความกลัวอบาย คือ ความเสื่อม กล่าวคือ ถ้าไม่กลัวความเสื่อม ความพินาศฉิบหายแล้ว ก็เป็นอันว่าไม่มีโอตตัปปะ

คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. อะไรเป็นลักษณะของหิริและโอตตัปปะ
. หิริและโอตตัปปะ มีอะไรเป็นสมุฏฐาน
. หิริและโอตตัปปะ มีอะไรเป็นใหญ่ ทรงตัวอยู่ได้อย่างไร
. ทางโลกมีองค์การสำหรับรักษาสันติภาพของโลก ทางธรรมก็มีหิริโอตตัปปะเป็นธรรมคุ้มครองโลก ขอถามว่า ธรรมทั้งสองนี้ คุ้มครองโลกได้อย่างไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.