กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ทุจริต ๓ ,ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>
ทุจริต ๓ อย่าง
. ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียกกายทุจริต มี ๓
. ประพฤติชั่วด้วยวาจา เรียกวจีทุจริต
. ประพฤติชั่วด้วยใจ เรียกมโนทุจริต

ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียกกายทุจริตมี ๓ อย่าง ฆ่าสัตว์ ๑ ลักฉ้อ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑
ประพฤติชั่วด้วยวาวจา เรียกวจีทุจริตมี ๔ อย่าง พูดเท็จ พูดส่อเสียด ๑ พูดคำหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อ ๑
ประพฤติชั่วด้วยใจ เรียกมโนทุจริตมี ๓ อย่าง โลภอยากได้ของเขา ๑ พยายามปองร้ายเขา ๑ เห็นผิดจาก
คลองธรรม ๑

ทุจริต ๓ อย่างนี้ เป็นกิจไม่ควรทำ ควรจะละเสีย”

การประพฤติชั่วด้วยกาย หมายความว่า ทำชั่วทางกาย มี ๓ อย่างคือ
  • . ฆ่าสัตว์มนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน รวมทั้งการเบียดเบียนให้ได้รับบาดเจ็บ พิกลพิการ หรือได้รับความลำบากต่างๆ
  • . ลักฉ้อ รวมทั้งฉก ชิง ปล้น หรือกระทำด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ยินดีให้
  • . ประพฤติผิดในกาม หมายความว่า การล่วงเกินสมสู่ในคู่ครองของผู้อื่น หรือในบุคคลที่เขาหวงห้าม
การประพฤติชั่วด้วยวาจา หมายความว่า ทำชั่วทางวาจา ซึ่งได้แก่ทางคำพูด พูดชั่วมี มี ๔ อย่าง คือ
  • . พูดเท็จ คือพูดด้วยความจงใจ มุ่งที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจผิดจากความจริง
  • . พูดส่อเสียด คือพูดยุยงประสงค์ให้บุคคลแตกความสามัคคีเขาจะแตกความสามัคคีกันหรือไม่รัก ไม่เป็นประมาณ หรือให้เขามารักชอบตน เขาจะรักหรือไม่รัก ไม่เป็นประมาณ.
  • . พูดคำหยาบ คือพูดเสียดแทงประสงค์ให้ผู้อื่นเจ็บใจ ระคายหูด้วยอ้างวัตถุ ที่ไม่เป็นจริง
  • . พูดเพ้อเจ้อ คือพูดจาเหลวไหล ไร้สาระ พูดด้วยความคะนองวาจา พูดเล่นไม่รู้จักกาลเทศะ พูดเล่นสำนวน พูดล้อเลียน
การประพฤติชั่วด้วยใจ หมายความว่า ทำชั่วทางใจ ซึ่งได้แก่ คิดชั่วมี ๓ อย่าง คือ
  • . โลภอยากได้ของเขา คือคิดอยากมีที่จะเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยวิธีทุจริต
  • . พยาบาทปองร้ายเขา คือคิดจองล้างจองผลาญเขา มุ่งที่จะให้ทรัพย์สมบัติ เกียรติชื่อเสียง ร่างกายชีวิตของเขาพินาศไป
  • . เห็นผิดจากคลองธรรม คือคิดเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ความเป็นจริงท่านเรียกว่าคลองธรรมๆ มีอยู่ว่า บุญ-บาปมีอยู่ บิดามารดามีคุณ ทำเหตุดี ได้ผลดี ทำเหตุชั่ว ได้ผลชั่ว


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. การประพฤติอย่างไร เรียกว่า การทุจริต
. การฆ่าสัตว์ จัดเป็นทุจริต ถ้าฆ่าคนจัดเป็นอะไร
. การประพฤติผิดในกาม หมายความว่าอย่างไร
. อะไรเรียกวจีทุจริต มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
. พูดเท็จ กับพูดล่อเสียด ต่างกันอย่างไร
. พูดคำหยาบ กับพูดเพ้อเจ้อ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
. การประพฤติชั่วด้วยใจ หมายความว่าอย่างไร มีกี่อย่าง
๙ ความพยาบาทปองร้ายเขา คืออย่างไร
๑๐. เห็นผิดจากคลองธรรม คืออะไร คำว่า คลองธรรม คืออะไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.