กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>อบายมุข ๖,เหตุแห่งเครื่องฉิบหาย ๖ อย่าง</h1>
อบายมุข คือเหตุเครื่องฉิบหาย ๖
อบายมุข แปลว่า ปากแห่งความเสื่อม หมายถึง เหตุเครื่องให้ฉิบหาย ใครประกอบความฉิบหายก็ตกอยู่กับเขา แต่ละอย่างล้วนเป็นทางแห่งความฉิบหายมีประเภทต่างๆ คือ
๑. ดื่มน้ำเมา
๒. เที่ยวกลางคืน
๓. เที่ยวดูการเล่น
๔. เล่นการพนัน
๕. คบคนชั่วเป็นมิตร
๖. เกียจคร้านการทำงาน

ดื่มน้ำเมา คือ การดื่มสุรารัย และการเสพยาเสพติดให้โทษต่างๆ เพราะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมโภคทรัพย์ คือเป็นการเผาผลาญตัวเองในทางทรัพย์ ย่อมได้รับความเสียหายหลายสถาน เมื่อกล่าวโดยสรุปให้โทษ ๖ อย่าง ดังนี้
 • ๑. เสียทรัพย์
 • ๒. ก่อการทะเลาะวิวาท
 • ๓. เกิดโรค
 • ๔. ต้องติเตียน
 • ๕. ไม่รู้จักอาย
 • ๖. ทอนกำลังปัญญา      
เที่ยวกลางคืน คือ เที่ยวไปในตรอก ในซอก ในซอยต่างๆ ในเวลากลางคืน ด้วยความคะนองเยี่ยงชายหนุ่ม ผู้ประมาทมัวเมาการเที่ยวไปในเวลากลางคืน เป็นเหตุแห่งเสื่อมโภคทรัพย์และเที่ยวกลางคืนมีโทษ ๖ อย่าง ดังนี้
 • ๑. ชื่อว่าไม่รักษาตัว
 • ๒. ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย
 • ๓. ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ
 • ๔. เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย
 • ๕. มักถูกใส่ความ
 • ๖. ได้ความลำบากมาก
เที่ยวดูการเล่น คือการเที่ยวดูมหรสพ การรื่นเริงประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลิน ดูแล้วก็ติดใจอยากไปดูอีก เป็นเหตุแห่งความเสื่อโภคทรัพย์ เสียเวลาทำงาน เสียเวลาพักผ่อนนอนหลับ การเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดู ๖ อย่าง ดังนี้
 • ๑. รำที่ไหนไปที่นั่น
 • ๒. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น
 • 3. ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น
 • ๔. เสภาที่ไหนไปที่นั่น
 • ๕. เพลงที่ไหนไปที่นั่น
 • ๖. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น
เล่นการพนัน มีโทษ คือ การเล่นพนันมีได้มีเสีย เช่น เล่นไพ่ ไฮโล เล่นม้า เล่นมวย เล่นหวย เป็นต้น เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ เป็นต้น เพราะเป็นเหตุความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ และเล่นการพนันมีโทษ ๖ อย่างดังนี้
 • ๑. เมื่อชนะย่อมก่อเวร
 • ๒. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
 • ๓. ทรัพย์ย่อมฉิบหาย
 • ๔. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ
 • ๕. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน
 • ๖. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
คบคนชั่วเป็นมิตร ขื่อว่าอบายมุข เพราะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมโภคทรัพย์ ผู้ที่คบคนชั่วเป็นมิตร มักจะถูกคนชั่วชักจูงใจไปในทางชั่ว เช่น ไม่เคยเป็นนักเลงการพนัน ก็เป็นนักเลงการพนัน ไม่เคยเป็นนักเลงเหล้าก็กลายเป็นนักเลงเหล้า เป็นต้น คบคนชั่วมีโทษ ๖ อย่างดังนี้
 • ๑. นำให้เป็นนักเลงการพนัน
 • ๒. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
 • ๓. นำให้เป็นนักเลงเหล้า
 • ๔. นำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม
 • ๕. นำให้เป็นคนลวงเขาซึ่งหน้า
 • ๖. นำให้เป็นคนหัวไม้
เกียจคร้านการทำงาน คือ ไม่ขยันทำการงานตามเวลาและหน้าที่ ปล่อยเวลาให้ล่วงเลย ปล่อยงานให้คั่งค้างเอากูล ทำไมให้เหมาะเจาะหรือทำเยาะแหยะหย่อน ชอบนอนตามสบายในเวลากลางวัน ไม่ขยันทำในเวลากลางคืน พระอาทิตย์ไม่โผล่ทอแสงทแยงตาก็หาลุกขึ้นไม่ เป็นต้น มีโทษ ๖ อย่างดังนี้
 • ๑. มักให้อ้างว่า หนาวนัก แล้วไม่ทำการงาน
 • ๒. มักให้อ้างว่า ร้อนนัก แล้วไม่ทำการงาน
 • ๓. มักให้อ้างว่า เวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทำการงาน
 • ๔. มักให้อ้างว่า ยังเช้าอยู่ แล้วไม่ทำการงาน
 • ๕. มักให้อ้างว่า หิวนัก แล้วไม่ทำการงาน
 • ๖. มักให้อ้างว่า กระหายนัก แล้วไม่ทำการงาน
ผู้หวังความเจริญด้วยโภคทรัพย์ พึงเว้นเหตุเครื่องฉิบหาย ๖ ประการนี้เสีย
ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.