กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>Barisad 4,Buddhist, พุทธบริษัท 4</h1>บริษัท ๔  ผู้ตั้งอยู่ในเอตทัคคสถาน
ฝ่ายภิกษุบริษัท  พระสารีบุตรอัครสาวกท่านทรงปัญญาอันพิเศษ  ให้อนุตรธรรมจักรที่พระตถาคตเจ้าให้เป็นไปแล้ว ให้เป็นไปตามได้โดยชอบ ดังปรินายกรัตน์แห่งบรมจักรพรรดิฉะนั้น  ท่านเป็นผู้เลิศกว่า ภิกษุผู้มีปัญญามาก
พระมหาโมคคัลลานะ  อัครสาวกที่ ๒ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีอิทธิฤทธิ์
พระอัญญาโกณฑัญญะ   เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รู้ราตรีนาน
พระมหากัสสปะ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงธุดงคคุณ
พระอนุรุทธะ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ได้ทิพยจักษุญาณ
พระภัททิยกาฬิโคธายบุตร  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เกิด ณ ตระกูลสูง
พระลกุณฏกภัททิยะ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีเสียงเพราะ
พระปิณโฑลภารทวาชะ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บันลือสีหนาททั้งปวง
พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึก  
พระมหากัจจายนะ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้แจกเนื้อความแห่งคำย่อออกโดยพิสดารได้
พระจุลลปันถกเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายอันนิรมิตได้ซึ่งมโนมยกาย และเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ฉลาดในเจโตวิวัฏ  การพลิกปัญญา
พระมหาปันถกเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ฉลาดในปัญญาวิวัฏฏ์ เจโตวิวัฏฏ์  การพลิกจิต
พระสุภูติเถระ   เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ด้วยอรณวิหาร ไม่มีกิเลส และเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นทักขิเณยยะ  ควรรับทักขิณาทานเครื่องเจริญสุขสมปีติ
พระขทิรวนิยะเรวตเถระ  อันอยู่ในป่าไม้กระถินก็ว่า  ไม้ตะเคียนก็ว่า  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่า
พระกังขาเรวตเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เพ่งด้วยฌาน
พระโสณโกฬิวิสเถระ   เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีความเพียรปรารภแล้ว
พระโสณกุฏิกัณณเถระ   เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีวาจาอันไพเราะ
พระสีวลีเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีลาภมาก
พระวักกลิเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้น้อมลงด้วยศรัทธา
พระราหุล  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย    ผู้ใคร่ซึ่งสิกขา
พระรัฏฐปาลเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชด้วยศรัทธา
พระกุณฑธานเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ถือเอาซึ่งสลากเป็นประถม
พระวังคีสเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณ
พระอุปเสนวังคันตบุตร  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบ
พระทัพพมัลลบุตร  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้แต่งตั้งปูลาดเสนาสนะ
พระปิลินทวัจฉเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่รักเจริญจิตของเทวดา
พระพาหิยทารุจีริยะ  เลิศกว่าท่านที่เป็นขิปปาภิญญาบุคคลตรัสรู้พลัน
พระกุมารกัสสปเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้กล่าวธรรมกถาวิจิตร
พระมหาโกฏฐิตเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ถึงซึ่งปฏิสัมภิทา
พระอานนทเถระ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายโดยคุณพิเศษถึง ๕  สถาน คือ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นพหุสูต  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีธิติปัญญาจำทรง เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย  ผู้อุปฐาก
พระอุรุเวลกัสสปเถระ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีบริษัทใหญ่บริวารมาก
พระพากุลเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีโรคน้อย
พระโสภิตเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาส
พระอุบาลีเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งวินัย
พระนันทกเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ให้โอวาทนางภิกษุณี
พระนันทเถระ  เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีความเกื้อกูลในปฏิภาณ
พระโมฆราชเถระ  เลิศกว่าภิกษุ  ทั้งหลายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองในภิกษุบริษัทมีท่านผู้ทรงคุณพิเศษนั้น ๆ  ซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญในเอตทัคคสถานโดยนิยมดังนี้

ในฝ่ายภิกษุณีบริษัทเล่า
พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งได้รับครุธัมมปฏิคคหณุปสมบทก่อนเป็นประถมกว่าภิกษุณีทั้งหลาย เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายบรรดาผู้รู้ราตรี  คือเป็นนางภิกษุณีก่อนกว่านางภิกษุณีทั้งปวง
นางเขมาเถรี เป็นอัครสาวิกา  เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีปัญญามาก
นางอุบลวัณณาเถรี  อัครสาวิกาที่ ๒ เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีฤทธิ์
นางปฏาจาราเถรี     เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายอันทรงไว้ซึ่งวินัย
นางธัมมทินนาเถรี  เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายบรรดาที่เป็นธรรมกถึก
นางนันทาเถรี         เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เพ่งด้วยฌานสมาบัติ
นางโสณาเถรี          เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีความเพียรปรารภแล้ว
นางสกุณเถรี           เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่บรรลุทิพยจักษุญาณ
นางภัททากุณฑลเกสีเถรี  เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นขิปปาภิญญามีความตรัสรู้พลัน
นางภัททกาปิลานีเถรี        เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่ระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาส
นางภัททากัจจานาเถรี       เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่ถึงซึ่งอภิญญาอันใหญ่แล้ว
นางกิสาโคตมีเถรี              เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งจีวรอันเศร้าหมอง
นางสิงคาลมาตาเถรี          เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่น้อมลงแล้วด้วยศรัทธา
ภิกษุณีพุทธบริษัททรงคุณสมบัติดำรงในเอตทัคคสถาน  ด้วยประการฉะนี้

ฝ่ายอุบาสกบริษัท
พาณิชทั้ง ๒ คือ ตปุสสะ ๑  ภัลลิกะ  ๑  ผู้ได้สรณะเป็นเทฺววาจิกอุบาสก  เมื่อเสด็จอยู่  ณ  ควงไม้ราชายตนพฤกษ์นั้น  เลิศกว่าสาวกอุบาสกผู้ถึงสรณะก่อน
สุทัตตคฤหบดีอนาถบิณฑิกเศรษฐีโสดาบัน  เลิศกว่าอุบาสกผู้ทายกทั้งหลาย
จิตตคฤหบดี  อนาคามีอริยสาวก  อยู่เมืองมัจฉิกาสัณฑนคร  เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึก
หัตถอาฬวกอนาคามีอริยสาวกเป็นอุบาสกเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลาย ผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ  ๔ 
ท้าวมหานามสักกะผู้พระสกทาคามีอริยสาวก  เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ให้ซึ่งปัจจัยลาภอันประณีต
อุคคคฤหบดีอนาคามีอริยสาวกอยู่ ณ เมืองไพศาลี เลิศกว่ามนาปทายกอุบาสกผู้ให้สิ่งของอันให้เจริญจิต
อุคคตคฤหบดีอนาคามีอริยสาวก  อยู่  ณ  บ้านหัตถีคาม  เลิศกว่าสังฆุปัฏฐากอุบาสก  ผู้ปฏิบัติสงฆ์
ปุรพันธเศรษฐีบุตรโสดาบันอริยสาวก  เลิศกว่าอุบาสกผู้เลื่อมใสมั่นคง
ชีวกโกมารภัจ  เลิศกว่าอุบาสกที่เลื่อมใสในบุคคล
นังกุลบิดาคฤหบดีโสดาบัน เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า อุบาสกพุทธบริษัทคฤหัสถ์สาวกมีคุณสมบัติดำรงในเอตทัคคสถาน  ด้วยประการฉะนี้ 
ฝ่ายอุบาสิกาบริษัท
นางสุชาดาเสนิยธิดาโสดาบันอริยสาวิกาได้ถึงสรณะก่อน  เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้ถึงสรณะก่อน
นางวิสาขามิคารมาตาโสดาบัน  เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทายิกาบริจาคทาน
นางขุชชุตตราโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึก
นางสามาวดีโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ด้วยเมตตาวิหาร
นางอุตรานันทมาตาโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เพ่งด้วยฌานสมาบัติ
นางสุปปวาสาโกลิยธิตาโสดาบันอริยสาวิกา เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้ให้ซึ่งปัจจัยลาภอันประณีต
นางสุปปิยาอุบาสิกาโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติภิกษุไข้
นางกาติยานีโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้ได้เลื่อมใสมั่นคง
นางคฤหปตานีนังกุชมาตาโสดาบันอริยสาวิกา เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า
นางกาฬีอุบาสิกากุลฆริกาโสดาบันอริยสาวิกา เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้ได้เลื่อมใสแล้วด้วยได้ยินตาม
อุบาสิกาพุทธบริษัทคฤหัสถ์สาวิกา  มีคุณสมบัติดำรงอยู่ในเอตทัคคสถาน ด้วยประการฉะนี้

อ้างอิง คู่มือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก ของสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.