กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

ธรรมศึกษาตรี

วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี

วิชากระทู้ธรรมนั้น เป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ
- ต้องอาศัยศิลป์ เพราะเรียงความกระทู้ธรรมเป็นเรื่องของความงดงามในการใช้ภาษาเขียนแต่งลงไป
- ต้องอาศัยศาสตร์ เพราะเรียงความเป็นวิชาที่มีหลักการ เหตุผล ทฤษฎี มีแบบแผนชัดเจน
ดังนั้น นักเรียนที่จะเขียนแต่งกระทู้ธรรมได้ดีต้องมีความรู้ในด้านการใช้ภาษาและหลักการวิธีการจนเข้าใจชัดเจน และใช้ความรู้ในวิชาอื่น เช่น ธรรมวิภาค มาเสริมมาอธิบายด้วย
เรียนธรรมศึกษาตรี

วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี

วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาหลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนจะต้องอ่านข้อธรรมได้ถูกต้อง รู้ความหมาย และเข้าใจเนื้อหาข้อธรรมนั้นๆ เมื่อนักเรียนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนดีแล้วย่อมสามารถตอบปัญหาข้อสอบ หรือทำข้อสอบธรรมสนามหลวงได้ และย่อมนำไปเป็นหลักยึดปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ในชั้นนี้ กำหนดให้เรียนหัวข้อธรรมและออกสอบจำนวน ๓๓ ข้อ และในคิหิปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ...สารบัญเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
สอนธรรมศึกษาตรี

วิชาพุทธประวัติชั้นตรี

วิชาพุทธประวัติ เป็นวิชาที่มุ่งให้นักเรียนทราบประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ เมื่อนักเรียนทราบภูมิหลังความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมทำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส ย่อมรับนับถือพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง ที่สำคัญย่อมทำให้นักเรียนได้แบบแผนที่ดีงามในการดำเนินชีวิตของตนเอง

สำหรับการสอบธรรมสนามหลวง นักเรียนจะต้องเรียนต้องแต่ ปริเฉทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชน จนถึงปริเฉทที่ ๑๖ สังคายนา
สอบธรรมศึกษาตรี

วิชาเบญจศีลเบญจธรรม

เบญจศีลเบญจธรรมนั้น นักเรียนต้องศึกษาเกี่ยวกับศีล ๕ และธรรม ๕ ที่เป็นศีลธรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องมีและปฏิบัติตาม จุดมุ่งหมายวิชานี้ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม หรือมีความรู้คู่ความดี นอกจากนี้วิชาเบญจศีลเบญจธรรมยังเป็นแบบปฏิบัติเพื่อให้มีความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

สำหรับการสอบธรรมสนามหลวง นักเรียนต้องเข้าใจความหมายของศีลแต่ละข้อ, ลักษณะการละเมิดศีล, โทษของการละเมิด และองค์แห่งการละเมิด พร้อมเข้าใจเบญจธรรม ๕ ข้อได้

สำหรับนังสือเรียนของธรรมศึกษาชั้นตรี ควรจะเรียกซื้อหนังสือที่ตัวเองอ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องและในหนังสือนั้นควรจะมีตัวอย่างข้อสอบด้วย ส่วนหนังสือผู้เรียนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือทั่วไปได้เลย ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับ เมื่อเทียบกับคุณค่าของหนังสือ และมันก็จะเป็นสมบัติของเราตลอดไป

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.