กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>บุญกิริยาวัตถุ ๑๐</h1>
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง
. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
. อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่
. เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ
. ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ
. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ
. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม
. ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความเห็นให้ตรง

. ทานมัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน หมายถึง การสละสิ่งของๆ ตนให้แก่คนอื่น

. สีลมัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล หมายถึง การตั้งใจละจากความชั่ว คือ บังคับตัวเองไม่ให้ทำความชั่ว รักษากายวาจาให้เรียบร้อย

 ๓. ภาวนามัย ได้อธิบายแล้วในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง

. อปจายมมัย บุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่

. เวยยาวีจจมัย แปลว่า ช่วยขวนขวาย หมายความว่า ช่วยจัดช่วยทำด้วยจิตเอื้อเฟื้อโอบเอื้ออารี และการช่วยนั้นช่วยทำด้วยกาย ช่วยพูดด้วยวาจา ช่วยคิดด้วยจิตใจ

. ปัตติทานมัย แปลว่า การให้ส่วนบุญหรือส่วนความดี หมายความว่า เมื่อได้ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นถวายทานแก่พระสงฆ์เป็นต้นแล้วอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว หรือตั้งใจมอบหรือถวายให้ส่วนบุญส่วนความดี
นั้นแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้เขาได้รื่นเริงบันเทิงอนุโมทนาเป็นสุขใจต่อๆ ไป

. ปัตตานุโมทนามัย แปลว่า การชื่นชมตามส่วนบุญ หมายความว่า ยินดีในส่วนบุญที่ผู้อื่นให้และอนุวัตรปฏิบัติบำเพ็ญบุญตามเขา ไม่ริษยาในความดีของเขา กำจัดถัมภะ ความหัวดื้อและมานะความถือตัวของตนเสีย เมื่อชื่นชมในส่วนบุญที่เขาให้ ตนก็สุขใจ เมื่อปฏิบัติบำเพ็ญบุญตามเขา ตนก็สบายใจ เมื่อไม่คิดริษยาเขา ตนก็มีจิตสะอาดเย็นเป็นสุข เมื่อกำจัดความหัวดื้อถือตัวออกเสีย ก็ย่อมมีความสนิทสนมกลมเกลียดกับเขาที่มีความดี ตนก็มีโอกาสได้ทำดีมีความสุขยิ่งๆ ขึ้น

. ธัมมัสสวนมัย แปลว่า การฟังธรรม หมายถึงการฟังพระธรรมเทศนา พังธรรมบรรยาย ฟังการสนทนาธรรม
ฟังการสอนธรรมสอนวินัย ฟังการชี้แนะศิลปวิทยาอันเป็นประโยชน์ทุกชนิด

. ธัมมเทสนามัย แปลว่า การแสดงธรรม หมายถึงการเทศน์สอนธรรม การบรรยายธรรม การสนทนา
ธรรม การสอนธรรมวินัย การชี้แนะนำศิลปวิทยาอันเป็นประโยชน์ทุกชนิด

๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ ตัดบทเป็นทิฏฐิ แปลว่า ความเห็น อุชุ แปลว่า ตรง กัมม์ แปลว่า การทำ รวมเข้าเป็นทิฏฐุชุกัมม์ แปลว่า ทำความ เห็นให้ตรง หมายความว่า มีสติระวังความคิดความเห็นให้ตรงตาม
คลองธรรม เช่นเห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. การอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ คือการทำอย่างไร และใครชื่อว่าผู้ใหญ่ การทำเช่นนั้นจัดเป็นบุญได้อย่างไร
. ทำอย่างไรจึงชื่อว่า ช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ และกิจที่ชอบคืออะไร
. ปัตติทานมัยกับปัตตานุโมทนามัย ต่างกันอย่างไร
. การทำความเห็นให้ตรง คือทำอย่างไร การทำอย่างนั้นจะเป็นการทำบุญได้อย่างไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.