กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เรียนธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาชั้นตรี,หลักสูตร ธ.ศ.ตรี

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
1
2
3
4
5
6
7
8


วิชา ธรรมวิภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33


วิชา พุทธประวัติ
ปุริมกาล :
1
ปริเฉทที่ ๑   ชมพูทวีป
2
ปริเฉทที่ ๒   ลำดับวงศ์
3
ปริเฉทที่ ๓   ประสูติกุมาร
4
ปริเฉทที่ ๔   เสด็จออกบวช
5
ปริเฉทที่ ๕   ตรัสรู้
ปฐมโพธิกาล :
6
ปริเฉทที่ ๖   ปฐมเทศนา
7
ปริเฉทที่ ๗   ทรงประกาศศาสนา
8
ปริเฉทที่ ๘   เสด็จแคว้นมคธ
มัชฌิมโพธิกาล :
9
ปริเฉทที่ ๙    พุทธกิจในแคว้นมคธ
10
ปริเฉทที่ ๑๐  เสด็จแคว้นสักกะ
11
ปริเฉทที่ ๑๑  เสด็จแคว้นโกศล
ปัจฉิมโพธิกาล :
12
ปริเฉทที่ ๑๒  ปรินิพพาน
อปรกาล :
13
ปริเฉทที่ ๑๓  ถวายพระเพลิง


วิชาวินัย-เบญจศีล/ธรรม
หลักเบญจศีล ๕
1
สิกขาบทที่ ๑   เว้นจากการฆ่า
2
สิกขาบทที่ ๒   เว้นจากการลักขโมย
3
4
สิกขาบทที่ ๔   เว้นจากการพูดมุสาวาท
5
สิกขาบทที่ ๕   เว้นจากการดื่มน้ำเมา
หลักเบญจธรรม ๕
6
หลักเบญจธรรม ที่ ๑  เมตตากับกรุณา
7
หลักเบญจธรรม ที่ ๒  สัมมาอาชีวะ
8
หลักเบญจธรรม ที่ ๓  ความสำรวมในกาม
9
หลักเบญจธรรม ที่ ๔  ความมีสัตย์
10
หลักเบญจธรรม ที่ ๕  ความมีสติรอบคอบ


คิหิปฏิบัติ (ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


ศาสนพิธี (พิธีกรรมทางศาสนา)

หมวด กุศลพิธี (คลิกอ่าน)

ความหมายกุศลพิธี,

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีรักษาอุโบสถศีล

พิธีเวียนเทียน
หมวด บุญพิธี (คลิกอ่าน)

ความหมายบุญพิธี

ทำบุญงานมงคล

ทำบุญงานอวมงคล
หมวด ทานพิธี (คลิกอ่าน)

ความหมายทานพิธี

สิ่งของที่ควรถวายทาน

เวลาในการถวายทาน

หลักการถวายทาน

คำถวายทานต่างๆ
หมวด ปกิณกพิธี (คลิกอ่าน)

ความหมาย

วิธีแสดงความเคารพ

วิธีประเคนของ

วิธีทำหนังสือออกอาราธนา

วิธีอาราธนาศีล, วิธีกรวดน้ำ

หมายเหตุ**
คิหิปฏิบัติ ออกสอบร่วมกับวิชาธรรมวิภาค
ศาสนพิธี ออกสอบร่วมกับวิชาพุทธประวัติ

เนื้อหาหลักสูตรเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี,เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี,ธรรมศึกษาตรี

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.