กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ธรรมของฆราวาส ๔ ,ธรรมสำหรับฆราวาส</h1>
ธรรมของฆราวาส ๔ อย่าง
. สัจจะ สัตย์ซื่อต่อกัน
. ทมะ รู้จักข่มจิตของตน
๓. ขันติ อดทน
๔. จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน

เหตุที่ต้องมี ธรรมสำหรับฆราวาส เพราะวงการของฆราวาสวิสัยจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้ ย่อมต้องอาศัยกันและกัน ช่วยเหลือกิจของกันและกัน เป็นธรรมดาของคนหมู่มากย่อมจะอดทะเลาะกันไม่ได้ จึงต้องมีเครื่องรัดรึงใจไว้ ธรรมที่จะบรรเทาลดโทษเหล่านั้นให้ลดน้อย หรือสงบจึงต้องมีฆราวาสธรรม คือ ธรรมสำหรับฆราวาส

สัจจะ ซื่อสัตย์ต่อกัน หมาถึงความสัตย์ซื่อต่อบุคคล เช่น ระหว่างสามีกับภรรยา เพื่อกับเพื่อน หรือเจ้านายกับลูกน้อง เป็นต้น ต่างคนต่างมีสัจจะต่อกัน ประพฤติด้วยน้ำใจจริง ประพฤติด้วยหน้าที่ ย่อมมีความสุขความเจริญร่วมกัน สัจจะชื่อว่ามีอยู่ในผู้ใด คณะใด ย่อมยังผู้นั้น คณะนั้นใคร่กันสมานไมตรีภาพให้ยืนนาน สัจจะจึงเป็นฆราวาสธรรมประการหนึ่ง

ทมะ รู้จักข่มจิตของตน คือ การบังคับใจเมื่อสังกิเลสธรรมเกิดขึ้นครอบงำไม่ให้หุนหัน หรือ พูด ทำลงไปตามอำนาจโทสะ คนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมวดหมู่จะให้ดีเหมือนกันหมดไม่ได้ ย่อมต้องมีอัธยาศัยแตกต่างกัน คนผู้ไม่รู้จักข่มจิตไว้ถือเอาแต่ใจเป็นประมาณก็มีแต่คนรังเกลียด หาใครรักใคร่ไม่ได้ การข่มจิตจึงเป็นเป็นฆราวาสธรรมประการหนึ่ง

ขันติ ความอดทน คือ ความอดกลั้น ได้แก่ ความยั้งใจหยุดไม่ให้ผลุนผลันผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ถ้าไม่อดทนปล่อยไปตามอำนาจแห่งกิเลส ย่อมทำให้เกิดทะเลาะกันบ้าง ถ้ามีขันติบังคับใจไว้ ย่อมเป็นผลดี ขันติจึงเป็นฆราวาสธรรมอีกประการหนึ่ง

จาคะ การสละให้ปันสิ่งของๆ ตน แก่คนที่ควรแบ่งปัน เป็นการเผื่อแผ่กัน อุดหนุนกันตามมีตามได้ เป็นไปเพื่อไมตรีกันและกัน ทำให้รักใครให้มั่นคงยิ่งขึ้น การให้ทานย่อมผูกไมตรีของคน ผู้เป็นฆราวาสจึงควรบำเพ็ญตนให้เป็นผู้โอบอ้อมตามมีตามได้ จักได้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย การสละให้ปั่นของๆ ตน แก่คนที่ควรให้ปั่น จึงเป็นฆราวาสธรรมอีกประการหนึ่ง

ทาน กับ จาคะ มีความหมายต่างกัน ดังนี้
ทาน แปลว่า การให้เป็นการให้โดยหวังผลตอบแทน จาคะ แปลว่า การเสียสละ ความหมายต่างกัน คือ ทาน ถ้ามาคู่กับจาคะ หมายถึงการให้วัตถุภายนอก
จาคะ หมายถึง การสละสิ่งที่เป็นข้าศึกษาภายใน คือ กิเลส

จาคะ ถ้ามาศัพท์เดียว หมายความได้ทั้ง ๒ อย่าง คือ หมายถึง สละวัตถุภายนอกก็ได้ หมายถึง สละสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในก็ได้
ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.