กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>คุณของรัตนะ ๓ ,ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>
คุณของรตนะ ๓ อย่าง
พระพุทธเจ้า รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วย.
พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว.
พระสงฆ์ ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธแล้ว สอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วย

ความจริงคุณของรตนะ ๓ อย่างนี้มีมาก ยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้ แต่เพื่อความสะดวกแก่ผู้เริ่มแรกเข้ามาศึกษา ท่านจึงได้กล่าวเพียงย่อ ๆ พอให้จับใจความได้

พระพุทธเจ้า มีพระคุณมากที่สุด ใคร ๆ ไม่อาจพรรณนาให้สิ้นจบครบถ้วนได้ แต่จะขอประมวลอธิบายโดยย่อเป็น ๓ ประการ คือ
  • . พระปัญญาคุณ ได้แก่พระปัญญารู้เท่าทันสังขารทั้งปวง อันเป็นตัวทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ ๑ พระปัญญารู้เท่าทันเหตุเกิดแห่งสังขาร อันเป็นตัวสมุทัยที่ควรละ ๑ พระปัญญารู้เท่าทันความดับแห่งสังขาร อันเป็นตัวนิโรธที่ควรทำให้แจ้ง ๑ พระปัญญารู้เท่าทันข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร อันเป็นตัวมรรคที่ควรให้เกิด ๑
  • . พระบริสุทธิคุณ ได้แก่ความละกิเลสและวาสนาเสียได้ แม้โลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงเฉพาะพระพักตร์ ก็ไม่ทรงยินดียินร้ายมีพระหฤทัยสดใสบริสุทธิ์สม่ำเสมอ
  • . พระมหากรุณาคุณ ได้แก่ทรงมีความเอ็นดูเมตตาปรานีต่อสัตว์โลก ทรงเห็นสัตว์โลกร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์ ว่ายเวียนอยู่ในทะเลใหญ่คือสังสารวัฏ. ทรงปรารถนาจะให้สัตว์ดับเพลิงกิเลสพันจากทุกข์ จึงได้ทรงช่วยเหลือสัตวโลกให้พ้นทุกข์ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ เรื่อยมาจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระธรรม มีคุณมาก แต่เมื่อกล่าวโดยย่อก็ได้ในหลักว่า
  • . ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี พระธรรมเป็นสภาพทรงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมไว้ให้พ้นจากการตกไปในโลกอันชั่วช้าเลวทราม
  • . ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ พระธรรมย่อมส่งผู้ปฏิบัติให้ถึงสุคติ
  • . ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
  • . ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ พระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
  • . ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

พระสงฆ์ ก็มีคุณมาก โดยย่อก็คือ ท่านปฏิบัติดี-ตรง-ถูกต้อง-สมควร ขจัดกิเลสของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และสอนผู้อื่นด้วย เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อกันมา เป็นนาบุญอันดียิ่งของชาวโลก การที่ชาวโลกได้อยู่เย็นเป็นสุข ก็เพราะได้อาศัยพระสงฆ์ ปฏิบัติตามที่พระสงฆ์สั่งสอนให้ปฏิบัติพระธรรมพระวินัย อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
๑. คุณของพระพุทธเจ้า โดยย่อมี ๓ อย่าง คืออะไร
๒. คุณของพระธรรม โดยย่อมีเท่าไร อะไรบ้าง
๓. คุณของพระสงฆ์มีอย่างไรบ้าง 

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.