กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เรียงความแก้กระทู้ธรรม

การที่จะเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมได้ดีเพียงพอให้สอบผ่านได้นั้น เบื้องต้นต้องจะเข้าใจความหมายของเรียงความแก้กระทู้ธรรมดังต่อไปนี้

๑. เรียงความ หมายถึง การเก็บถ้อยคำสำนวน หรือข้อความต่างๆ มาประติดปะต่อเรียบเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ อ่านแล้วได้ใจความ มีเนื้อหาที่กระซับเข้าใจง่าย มีอรรถรสทางภาษาและสมเหตุสมผลตามสุภาษิตนั้น

๒. แก้ หมายถึง การคลายหรือขยายออก คือการอธิบายขยายหัวข้อธรรมหรือพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดให้นั้น ให้ได้เนื้อความที่กว้างขวางออกไปอีก ให้พิสดารตามสำนวนโวหารและมีเหตุผลสอดคล้องต้องกันไปตามหัวข้อธรรมหรือพุทธศาสนสุภาษิตนั้น

๓. กระทู้ธรรม หมายถึง หัวข้อธรรมหรือพุทธศาสนสุภาษิต ที่สนามหลวงกำหนดให้มาอธิบายขยายความไปตามภูมิความรู้ของตน สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาตรี หัวข้อธรรมนั้นมีอยู่ในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑ (ชั้นโทใช้เล่ม ๒ และชั้นเอกใช้เล่ม ๓) เป็นหลักสำหรับออกเป็นข้อสอบให้นักเรียนเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ดังนั้น เรียงความแก้กระทู้ธรรม คือ การอธิบายเนื้อความของข้อธรรมที่ตั้งไว้ให้กว้างขวางออกไป โดยหาเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบอ้างอิง ตามความรู้ ความเห็นของผู้เขียน ด้วยประสงค์จะให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายของข้อธรรมนั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและเพื่อให้เห็นจริง เห็นดี เห็นชอบ เชื่อถือ ปฏิบัติตาม เป็นข้อสำคัญ

เมื่อเรารู้ความหมายของวิชาเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมแล้ว เราก็สามารถที่จะเห็นแนวทางแล้วใช่ไหมครับ แต่การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมจะดีหรือไม่เพียงไรนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและความชำนาญของผู้เรียนด้วย และสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่ผู้เรียนจะต้องทราบ คือ การเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียน รูปแบบและโครงสร้างการเขียนเรียงความแก่กระทู้ธรรมให้ดีก่อน จากนั้นก็ลงมือฝึกเขียนได้เลย

<h1>เรียงความแก้กระทู้ธรรม,กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมโท,กระทู้ธรรมเอก</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.