กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>มหาปรินิพพารสูตร</h1>มหาปรินิพพานสูตร 
พรรษาที่  ๔๕  พรรษาสุดท้าย  ทรงจำพรรษา ณ  บ้านเวฬุวคาม  เขตเมืองไพศาลี  ทรงพระประชวรขราพาธแล้ว  เกิดทุกขเวทนาใกล้ปรินิพพาน  ภายในพรรษานั้น ได้ตรัสสอนพระอานนทเถระที่มีความวิตกกังวลกับการประชวรของพระองค์ว่า  ดูก่อนอานนท์  สมัยใด  พระตถาคตเจ้าเข้าอนิมิตตเจโตสมาธิ  คือ  ไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวง  เพราะดับเวทนาบางเหล่า  สมัยนั้น  กายของพระตถาคตเจ้า  ย่อมมีความผาสุก  เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง  มิใช่มีบุคคลหรือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  ทรงอธิบายว่ามีตนเป็นที่พึ่ง  คือ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ธรรมนั้นได้แก่  เอกายนมรรค  คือ  สติปัฏฐานทั้ง ๔

ครั้นออกพรรษา  ประทับอยู่ที่ปาวาลเจดีย์  ทรงรับอาราธนาพระยามารว่าอีก  ๓  เดือน  ตถาคตจะปรินิพพาน   เรียกว่า   ทรงปลงอายุสังขาร   พระอรรถถกาจารย์  ถือตามพระบาลีนี้จึงกล่าวว่า  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขารวันมาฆปุรณมี

ทรงแสดงบริษัท ๘ คือ กษัตริย์ ๑  พราหมณ์ ๑  คฤหบดี  ๑  สมณะ ๑  หมู่เทพชั้นจาตุมหาราชิกา ๑ ชั้นดาวดึงส์ ๑ หมู่มาร ๑  หมู่พรหม๑  ซึ่งพระองค์ทรงเคยเข้าไปสนทนาและแสดงธรรมีกถาสั่งสอน

ทรงแสดงสถานที่  ๑๖  ตำบล  ที่ทรงทำนิมิตโอภาสอันหยาบเพื่อให้พระอานนท์ทูลขอให้ทรงอยู่แสดงธรรม เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน  คือ  ที่เมืองราชคฤห์  ๑๐  แห่ง   เมืองเวสาลี ๖ แห่ง

เมืองราชคฤห์ ๑๐  แห่ง คือ ภูเขาคิชฌกูฏ ๑ โคตมนิโครธ ๑ โจรัปปปาตะ ๑  สัตตบัณณคูหา  ๑  กาฬสิลา ๑  สัปปิโสณฑิกา ๑  ตโปทาราม ๑  เวฬุวัน ๑  ชีวกัมพวัน ๑  มัททกุจฉิมิคทายวัน ๑

เมืองเวสาลี  ๖  แห่ง  คือ  อุเทนเจดีย์ ๑ โคตมกเจดีย์ ๑ สัตตัมพเจดีย์ ๑ พหุปุตตเจดีย์ ๑  สารันทเจดีย์ ๑ ปาวาลเจดีย์  ๑


ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทด้วยสังเวคกถาและอัปปมาทธรรม
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วทรงสอนว่า คนทั้งหลาย ทั้งที่เป็นคนหนุ่มสาว  คนแก่  ทั้งที่เป็นคนโง่ คนฉลาด ทั้งที่เป็นคนมั่งมี และคนยากจน ล้วนแต่มีความตายรอคอยอยู่ข้างหน้า  เหมือนภาชนะดินที่นายช่างหม้อกระทำไว้  สุดท้ายก็ต้องแตกทำลาย  ท่านทั้งหลาย  จงให้ประโยชน์ตน  ประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด

เวสาลีนาคาวโลก ทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตรเมืองไพศาลี
ครั้งนั้น เวลาเช้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครไพศาลี ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาต  ได้ทอดพระเนตรเมืองไพศาลีเป็นนาคาวโลก  คือ  กลับเยื้องพระกายมาทั้งพระองค์เป็นมหาปุริสอาการอย่างหนึ่ง  แล้วตรัสกับพระอานนท์ว่า  การดูเมืองไพศาลีครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนะ  (การดูครั้งสุดท้าย)  ของตถาคต  เราไปบ้านภัณฑุคามกันเถิด

ทรงแสดงอริยธรรม ๔  ประการ
ณ  บ้านภัณฑุคามนั้น  ทรงแสดงธรรม  ๔  ประการ  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  วิมุตติ  ว่าเป็นอริยธรรม  (ธรรมทำความเป็นอริยะ)  ทรงอธิบายว่าเพราะไม่ได้ตรัสรู้ธรรม  ๔  ประการนี้   เราและท่านทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในภพกำเนิด  ได้รับความทุกข์อันวิจิตรเป็นอเนกประการ  แต่บัดนี้  เราและท่านทั้งหลายตรัสรู้ธรรม  ๔  ประการนี้แล้ว  จึงทำลายโมหะ  และดับตัณหาเสียได้  การเกิดในภพใหม่จึงไม่มี

ทรงแสดงไตรสิกขาว่าเป็นปฏิปทาแห่งวิมุตติ
ทรงแสดงอานิสงส์  (คุณ) แห่งศีลว่า เป็นที่ตั้งอันใหญ่แห่งคุณพิเศษชั้นสูง  เหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยทำงานของมนุษย์  ศีลเมื่อบริบูรณ์ดี  ย่อมก่อให้เกิดสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากศีลอันบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ยิ่ง สมาธิเมื่อมั่นคงดีแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญญา ปัญญาที่เกิดมาจากสมาธิอันแน่วแน่และบริสุทธิ์  ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ยิ่ง คือ จะทำให้จิตมีความรู้แจ้งเห็นจริง  เมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงด้วยอำนาจปัญญาแล้ว  ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ  คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ทั้ง ๓ อย่างไม่มีเชื้อเหลือ  (นิรินธนพินาศ)

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่อานันทเจดีย์  เขตโภคนคร ตรัสมหาประเทศ (เครื่องกำหนดรู้ภาษิตของพระองค์)  ฝ่ายพระสูตร  เรียกว่า สุตตันติกมหาปเทส ๔ ใจความย่อว่า  ถ้ามีผู้อื่นมาอ้างพระศาสดา  สงฆ์  คณะ  หรือบุคคล  แล้วแสดงว่านี้เป็นธรรม  เป็นวินัย  เป็นสัตถุศาสน์  อย่าพึงด่วนรับรองหรือด่วนปฏิเสธ  พึงสอบสวนดูกับพระวินัยและพระสูตร  ถ้าขัดแย้งกัน  พึงทราบว่า  นั่นไม่ใช่ธรรม  วินัย  และสัตถุศาสน์  ถ้าตรงกันทั้งพระวินัยและพระสูตร   พึงทราบว่านั่นเป็นธรรม  วินัย  และสัตถุศาสน์อ้างอิง คู่มือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก ของสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.