กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>มิจฉาวณิชชา ๔ การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม</h1>
มิจฉาวณิชชา คือการค้าขายไม่ชอบธรรม
๑. ค้าขายเครื่องประหาร
๒. ค้าขายมนุษย์
๓. ค้าขายสัตว์เป็น สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร
๔. ค้าขายน้ำเมา
. ค้าขายยาพิษ
การค้าขาย ๕ อย่างนี้ เป็นข้อห้ามอุบาสกไม่ให้ประกอบ เพราะเป็นการค้าขายอันผิด คือ ไม่ชอบ ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม เรียกว่า มิจฉาวนิชชา

มิจฉาวนิชชา แปลว่า การค้าขายในทางที่ผิด หมายความว่า การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม มีการค้าขายเครื่องประหาร ฯลฯ ค้ายาเสพติด เป็นต้น เป็นข้อห้ามไม่ให้อุบาสกทำการค้าขาย เพราะว่า มิจฉาวนิชชา เป็นไปเพื่อเบียดเบียนชีวิตและความสุขของผู้อื่น และสัตว์อื่นเป็นไปเพื่อความเหี้ยมโหดและอำนวยความทราม อุบาสกถ้าไม่ค้าขายเหล่านี้ ย่อมเป็นการน่าเกลียด ใครพบใครเห็น ก็อาจนินทาว่าได้ต่างๆ ไม่เป็นทางเจริญแก่ตนได้ อุบาสกเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งกว่าสามัญ ต้องหากินไม่ผิดหลักธรรม เพราะจะเป็นการแสดงความปฏิบัติของตนให้ตรงกันข้าม

๑. ค้าขายเครื่องประหาร หมายถึง ค้าเครื่องมือสำหรับฆ่า หรือทำร้ายมนุษย์และสัตว์ ปืน ระเบิด แห อวน ตาข่ายดักสัตว์ เป็นต้น เครื่องประหารในที่นี้ คือ วัตถุอันจะทำให้ผู้ซื้อเมื่อซื้อไปแล้วก็เอาไปทำร้ายกัน ฆ่าฟันกัน เบียดเบียนกัน มี มีด ปืน แห เบ็ด อวน เป็นต้น ท่านห้ามเพราะการค้าขายเครื่องประหารเท่ากับเป็นการอำนวยให้เขาทำปาณาติบาต

๒. ค้าขายมนุษย์ หมายถึงการค้าขายคนให้เขาซื้อไปใช้เป็นทาส (สมัยโบราณ)  สมัยนี้หมายถึงหญิงสาว เด็กสาว ให้เขาซื้อไปประกอบอาชีพทางประเวณี หรือล่อลวงไปขายให้ให้แก่พวกโจร เพื่อเรียกเอาค่าไถ่ เป็นต้น เป็นการหาเงินในเชิงการค้าคน จะเป็นการหลอกลวงเขาเอามาขาย หรือซื้อเขาแล้วเลี้ยงดูเพื่อขาย อุบาสกประกอบเช่นนี้ เรียกว่า นักค้ามนุษย์

๓. ค้าขายสัตว์เป็นสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร หมายความว่า จับสัตว์ หรือจับปลา กุ้ง หอย เป็นต้น ที่อยู่ในน้ำตามธรรมชาติ หรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยมุ่งไว้ขาย หรือรับซื้อสัตว์เป็นทุกชนิดแล้วขาย ขายให้เขาฆ่าเพื่อเป็นอาหาร การเบียดเบียนสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากเป็นทางให้เขาติเตียนได้

๔. ค้าขายน้ำเมา หมายถึง ค้าขายของมึนเมาทุกชนิด เช่น สุรา เมรัย ฝิ่น กัญชา ในสมัยนี้ เฮโรอีน ผงขาว ยาบ้า เป็นต้น และยาเสพติดประเภทอื่นๆ ก็นับเข้าในข้อนี้ เพราะน้ำเมาเป็นของทำผู้อื่นให้เสียสติ เป็นทางให้เกิดทะเลาะวิวาทกันทำร้ายกัน ถึงแม้อุบาสกจะไม่ดื่มก็ตามย่อมจะมีมลทินแก่ตัวใครๆ จะต้องเหมาว่าเป็นนักดื่มด้วย จึงห้าม

๕. ค้าขายยาพิษ หมายถึง ค้าขายยาพิษที่ทำลายชีวิตและร่างกายคนและสัตว์ทุกชนิด เช่น ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช เป็นต้น เพราะว่ายาพิษทุกชนิดผู้ชื่อนำไปแล้วสามารถทำลายชีวิตได้ อุบาสกค้าขายเข้ามีคนซื้อไปกินตาย ความเสียหายย่อมตกถึงอุบาสกผู้ขายด้วย
ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.