กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>มิตรปฏิรูป คือคนเทียมมิตร ๔ จำพวก</h1>
มิตรปฏิรูป คือคนเทียมมิตร ๔ จำพวก
๑. คนปลอกลอก ทำตีสนิทให้วางใจ ปลิ้นปล้อน
๒. คนดีแต่พูด กำนันด้วยลมปากหวาน หว่านล้อม
๓. คนหัวประจบ ทำโอนอ่อนใจเลี้ยวลดใจคดปากชื่อ
๔. คนชักชวนในทางฉิบหาย ชักจูงให้หลงผิดเสียคน
คน ๔ จำพวกนี้ ไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรคบ

มิตร กับ สหาย ต่างกัน คือ
มิตร คือ ผู้รักใคร่กันสนิทสนมกันจะประพฤติร่วมหรือไม่ประพฤติร่วมก็ตามมี ๒ ประเภท คือ
๑. มิตรปฏิรูป (คือ คนเทียมมิตร ๔ จำพวก) ๒. มิตรแท้ มี ๔ จำพวก
สหาย คือ ผู้ประพฤติร่วมกัน เช่น มีการงานหรือมีหน้าที่ทำร่วมกันและอยู่ร่วมกัน เป็นต้น ไม่ถึงกับรักใคร่กัน

คบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษ ๖ อย่าง คือ
๑. นำให้เป็นนังเลงพนัน
๒. นำให้เป็นนังเลงเจ้าชู้
๓. นำให้เป็นนักเลงเหล้า
๔. นำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม

อนึ่ง ลักษรณะของมีเทียมมีอธิบาย ดังนี้
๑. คนปลอกลอก มีลักษณะ ๔
 • คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
 • เสียให้น้อย คิดเอาให้ได
 • เมื่อมีภัยแก่ตัว จึงรับทำกิจของเพื่อน
 • คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว
๒. คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔
 • เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย
 • อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย
 • สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
 • ออกปากพึ่งมิได้
. คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
 • จะทำชั่วก็คล้อยตาม
 • จะทำดีก็คล้อยตาม
 • ต่อหน้าว่าสรรเสริญ
 • ลับหลังตั้งนินทา 
. คนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ ๔
 • ชักชวนดื่มน้ำเมา
 • ชักชวนเที่ยวกลางคืน
 • ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น
 • ชักชวนเล่นการพนัน
การคบมิตรเป็นเรื่องสำคัญของคน เพราะคนเราจะอยู่อย่างโดเดี่ยวโดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่นไม่ได้ แต่การคบมิตรถ้าได้มิตรดีก็เป็นศรีแก่ตัว คบมิตรชั่วก็พาให้ตัวมัวหมองไปด้วยมิตรเทียม คือคนที่เราไม่สามารถร่วมหัวจมท้าย หรือหวังพึ่งพาอะไรๆ ไม่ได้เลย
ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.