กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>พรหมวิหาร ๔</h>
พรหมวิหาร ๔ คือ เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่
. เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข
. กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
. มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี
. อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ

๔ อย่างนี้ เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ ธรรม ๔ อย่างนี้ ที่แผ่ไปโดยเจาะจงตัวบุคคลก็ดี เจาะจงหมู่คณะก็ดี เรียกชื่อว่า พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ประจำในของพรหม คำว่า พรหม แปลว่า ผู้ประเสริฐ หรือผู้ใหญ่

. เมตตา แปลว่า คุณสมบัติเป็นเหตุสนิทสนม หรือความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข มิใช่รักเกี่ยวข้องกับกาม ถ้ารักเกี่ยวกับกามไม่จัดเป็นเมตตา แต่จัดเป็นกามฉันทะ หรือกามราคะ เมตตานี้เป็นคู่ปรับพยาบาท หรือโทสะ

. กรุณา แปลว่า ความหวั่นใจ ความสงสาร หมายความว่าเมื่อได้เห็นหรือได้ยินผู้อื่นได้ความทุกข์ลำบากอยู่ ก็คิดจะช่วยหรือลงมือช่วยให้พ้นทุกข์ กรุณานี้เป็นคู่ปรับแก่วิเหสา หรือวิหิงสา ความเบียดเบียนสัตว์ให้ลำบาก

. มุทิตา แปลว่า ความบันเทิง หรือเบิกบานใจ หมายความว่า เมื่อได้เห็นหรือได้ยินผู้อื่นมีความสุขสบาย เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขตามสภาพตนๆ แล้ว ก็พลอยยินดีชื่นชม มุทิตานี้เป็นคู่ปรับแก่อิสสา หรือริษยาเห็นเขาได้ดีมีสุขเป็นต้น ตนเองทนอยู่ไม่ได้เป็นเดือดเนื้อร้อนใจ

. อุเบกขา แปลว่า ความวางเฉย หมายความว่า เมื่อได้เห็นหรือรู้ว่าผู้อื่นถึงความวิบัติ ก็วางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ใครทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ได้ชั่ว ไม่ยื่นจิต ไม่ส่งใจไปพัวพันกับผู้ที่ถึงความวิบัตินั้นๆ อุเบกขานี้เป็นคู่ปรับกับอคติทั้ง ๔ ได้เป็นอย่างดี ละความยินดี และละความยินร้ายในสุขและทุกข์ของผู้อื่นได้

พรหมวิหารธรรม ๔ อย่างนี้ ควรเจริญต่างเวลากัน ตามความเหมาะสม คือ เมตตา เจริญในยามปกติ กรุณา เจริญในเมื่อเห็นเขาตกทุกข์ได้ยาก มุทิตา เจริญในเมื่อเห็นเขาได้ดีมีความสุข อุเบกขาเจริญในเมื่อเห็น หรือรู้ว่าเขาถึงความวิบัติเพราะกรรมชั่วของเขา ใคร ๆไม่อาจช่วยได้ เช่นผู้ร้ายกำลังจะถูกประหารชีวิต จะเข้าไปช่วยก็ไม่ได้จะคิดว่า "สมน้ำหน้า" ก็ไม่ควร หรือเมื่อเห็นเขามีความเจริญตั้งตัวได้แล้วก็เจริญอุเบกขา


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. คนที่ริษยาเขา เพราะขาดธรรมอะไร
. อุเบกขาในพรหมวิหาร ที่แปลว่าความวางเฉยนั้น หมายความว่าอย่างไร
. ธรรม ๔ อย่าง มีเมตตาเป็นต้น ได้ชื่อว่าพรหมวิหาร เพราะเหตุไร
. ท่านว่า "ธรรม ๔ อย่างนี้ เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ /ใครชื่อว่าท่านผู้ใหญ่
. พรหมวิหาร ๔ ควรเจริญพร้อมกันทั้ง ๔ หรือต่างเวลากันอย่างไร
. ผู้น้อยจะเจริญพรหมวิหารด้วยจะได้หรือไม่ เพราะเหตุไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.