กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓,พุทธโอวาท</h1>

โอวาทของพระ พุทธเจ้า ๓ อย่าง
. เว้นจากทุจริต คือประพฤติชั่วด้วย กาย วาจา ใจ
. ประกอบสุจริต คือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ.
. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภโกรธ หลง เป็นต้น

พระโอวาททั้ง ๓ นี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงถือเป็นหลักคำสอนแก่ภิกษุในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน เริ่มตั้งแต่วันเพ็ญเดือน ๓ ภายหลังตรัสรู้ ๙ เดือนเป็นต้นมา โดยมีชื่อว่า โอวาทปาติโมกข์

. ทุจริต แปลว่า ประพฤติชั่ว หมายความว่า ทำบาป คือทำความทุกข์ ทำความชั่ว หรือทำอกุศล คือทำความไม่ดี

พระพุทธเจ้าได้โอวาท คือทรงตักเตือนสั่งให้เว้นจากทุกจริต หมายความว่า ให้เว้นจากความประพฤติชั่ว ให้เว้นจากการทำบาป ให้เว้นจากการทำความไม่ดี

. สุจริต แปลว่า ประพฤติชอบ หรือประพฤติดี หมายความว่าทำบุญ คือทำความสุข หรือทำกุศล คือทำความดี

พระพุทธเจ้าได้โอวาท คือทรงตักเตือน สอนให้ประกอบสุจริตหมายความว่า ให้กระทำการประพฤติดี ให้ประกอบการบุญกุศล โดยใจความก็คือ ให้ทำความดีนั่นเอง

๓. คำว่า ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น หมายความว่า ตามธรรมดาใจ หรือจิตของคนเรานี้มักเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยเครื่องเศร้าหมองต่างๆ เช่นความโลก แม้ตั้งใจทำความดี แต่มีความโลภเข้าเจือปนด้วย เมื่อทำความดีไม่ได้ตามปรารถนา ก็เกิดความโกรธ ความไม่พอใจในตนเองบ้าง โนผู้อื่นบ้าง การเว้นจากทุจริต ๑ การประกอบสุจริต ๑ การทำจิตใจให้หมด
จดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น ๑

ทั้ง ๓ อย่างนี้ ชื่อว่าโอวาทของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นคำแนะนำตักเตือนของพระพุทธเจ้า ได้ในศัพท์บาลีว่า พุทธโอวาท” แต่บางแห่งเรียกว่าทุกพระองค์ ทรงสั่งสอนครบทั้ง ๓ อย่างนี้เหมือนกันหมด


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. คำว่า ทุจริต บาป อกุศล ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
. พระโอวาทของพระพุทธเจ้า ข้อว่า เว้นจากทุจริต หมายความอย่างไร
. คำว่า สุจริต บุญ กุศล คืออะไร
. พระพุทธโอวาท ข้อ ๒ ว่าอย่างไร หมายความว่ากระไร
. พระพุทธศาสนา ข้อ ๓ ว่าอย่างไร หมายความว่ากระไร
. พระโอวาทของพระพุทธเจ้ามีมาก แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมีอะไรบ้าง
. อะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ?
. ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า ทำตามพระโอวาทของพุทธเจ้า

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.