กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สัมปรายิกัตถประโยชน์,คิหิปฏิบัติ</h1>
สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในภายหน้า ๔ อย่าง
. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น
. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือ รักษากาย วาจา เรียบร้อยดีไม่มีโทษ
. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน เป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่น
. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์

สัมปรายิกัตถประโยชน์ หมายถึงว่า ประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ หรือพึงได้รับในภพหน้า มีสัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา ปัญญาสัมปทา

สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา มีอธิบายว่า เชื่อมั่นว่าผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว เป็นต้น อนึ่ง มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระตถาคต (ตถาโพธิสัทธา) เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ นั้นมี ๔ ประการ คือ
  • ๑. กัมมสัทธา เชื่อในความมีอยู่ของกรรม
  • ๒. วิปากสัมธา เชื่อผลแห่งกรรม เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
  • ๓. กัมมัสสกตาสัมทธา เชื่อความที่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรม เป็นของตนเอง จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้น
  • ๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคต คือ เชื่อ พุทธเจ้า
สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือ รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ไม่มีโทษ มีอธิบายว่า เป็นผู้เว้นแล้วจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย

จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคมีอธิบายว่า บุคคลผู้มีใจปราศจากตระหนี่หวงแหน มีทานอันตนบริจาคแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่มเพราะการให้ทาน ควรแก่การของของผู้อื่น ยินดีแล้วในการจ่ายทาน

ปัญญาสัมปทา มีอธิบายว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ คือ รู้ความเสื่อมความเจริญ เป็นต้น เชื่อว่า ปัญญาสัมปทา

สัมปทา ๔ เป็นประโยชน์หรือเป็นปฏิปทา เครื่องให้บรรลุประโยชน์ คือ เพราะเมื่อบุคคลบำเพ็ญพยายามดำเนินตาม ย่อมได้บรรลุ ส่วนประโยชน์ หรือผล คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และสวรรค์ เป็นผลที่ได้จากการบำเพ็ยพยายามดำเนินตามประโยชน์ในภายหน้าได้ ได้แก่สมบัติ ๓ คือ
๑. มนุษ์สมบัติ ๒. สวรรค์สมบัติ ๓. นิพพานสมบัติ
ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.