กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สังคหวัตถุ ๔</h1>
สังคหวัตถุ ๔ คือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น
สังคหวัตถุ แปลว่า วัตถุเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในของผู้อื่น มี ๔ อย่าง คือ
. ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
. สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว
คุณทั้ง ๔ อย่างนี้ เป็นเครื่องยึดใจของผู้อื่นไว้ได้

ทาน ให้ปั่นสิ่งของๆ ตน แก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน ผู้ที่ควรให้ปัน ได้แก่
  • ๑. บิดา มารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นต้น เป็นการบูชาคุณ
  • ๒. คนอนาถา กำพร้า คนชรา คนพิการ และวณิพก เป็นการอนุเคราะห์
  • ๓. ญาติ มิตร เป็นต้น เป็นการสงเคราะห์
ปิยวาจา เจรจาอ่อนหวาน คือการเจรจาด้วยวาจาที่อ่อนหวานที่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น เช่น การทักทายปราศรัยกันด้วยวาจาอันไพเราะอ่อนหวานสมควรแก่ฐานะของผู้กล่าว ผู้ฟัง เป็นการผูกสัมพันธ์ประการหนึ่ง

อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น หมายถึง การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น สร้างถนน โรงเรียน เป็นต้น

สมานัตตา ความเป็นคนมีตนเสมอ ไม่ถือตัว มีประโยชน์ คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้ ย่อมเป็นที่นับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ในปกครองของตนและเป็นที่รักใคร่ของมิตรสหาย ย่อมทำผู้ประพฤติให้เป็นคนกว้างขวาง เป็นที่นิยมรักใคร่นับถือของคนทั่วไปไม่มีใคร่เกลียดชัง มีแต่หวังคบหาด้วย
ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.