กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สัปปุริสบัญญัติ ๓,ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>

สัปปุริสบัญญัติ คือข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้ ๓ อย่าง
. ทาน สละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
. ปัพพัชชา ถือบวช เป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนกันและกัน
. มาตาปิตุอุปัฏฐาน ปฏิบัติมารดาบิดาของตนให้เป็นสุข

ทาน ปัพพัชชา มาตาปิตุอุปัฏฐาน ๓ อย่างนี้ รวมเรียกว่า สัปปุริสบัญญัติ แปลว่า ข้อที่ท่านบุรุษตั้งไว้ หรือเรียกว่า ปัณฑิต-บัญญัติ แปลว่า ข้อที่บัณฑิตตั้งไว้ หมายความว่า ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น แต่เป็นสัตบุรุษคือคนดีและบัณฑิตคือคนฉลาดตั้งไว้ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นข้อที่ดีจึงทรงนำมาแสดงอีก เพราะเป็นข้อที่ทุกคนควรปฏิบัติให้เกี่ยวเนื่อง

. ทาน แปลว่าสละสิ่งของ ๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหมายความว่า เจตนาอันคิดเผื่อแผ่เหลียวแลถึงผู้อื่น ไม่ดูดาย มีทางจะสงเคราะห์ผู้อื่นได้โดยประการใด ก็ทำโดยประการนั้น โดยฐานอนุเคราะห์บ้าง บูชาคุณบ้าง ด้วยการเฉลี่ยพัสดุสิ่งของ ให้แบบสัตบุรุษ เรียกสัปปุริสทาน ๕ อย่าง คือ
  • . ให้ด้วยศรัทธา
  • . ให้ด้วยความเคารพ
  • . ให้ตามเวลาที่ควรให้
  • . ให้ด้วยใจอนุเคราะห์
  • . ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่น

. ปัพพัชชา แปลว่า ถือบวช หมายความว่า เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน. อุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันมี ๓ อย่าง คือ
  • . อหิงสา ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น โดยเล็งเห็นว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นก็ฉันนั้น จึงงดเว้นจากการคิดเบียดเบียนเขา.
  • . สัญญมะ ความสำรวมระวัง, เพราะจิตเป็นธรรมชาตกลับ-กลอกเร็ว อาจจะคิดเบียดเบียนเขาก็มีบ้าง เห็นผิดจากคลองธรรมไปบ้างจึงต้องระวังไว้อย่าให้คิดเช่นนั้น.
  • . ทมะ การปราบปราม, คือหากจิตคิดเบียดเบียนเขา เป็นต้นเกิดขึ้นแล้ว ต้องรับปราบปรามให้สงบ นี้แลเป็นอุบายให้เว้นจากการเบียดเบียนกันและกันได้

. มาตาปิตุอุปัฏฐาน แปลว่า ปฏิบัติมารดาบิดาของตนให้เป็นสุข หมายความว่า คนเราทุกคนมีมารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดและมารดาบิดาก็ชื่อว่าเป็นพรหมของบุตร เพราะเป็นผู้ให้กำเนิด และแผ่พรหมวิหารธรรมไปในบุตร

อนึ่ง มารดาชื่อว่าเป็นบุรพาจารย์ของบุตรเพราะเป็นผู้สอนก่อนกว่าอาจารย์อื่น คือสอนให้นั่ง ให้ยืน ให้เดิน
ให้พูด ให้นุ่งห่ม เป็นต้น. เพราะฉะนั้น บุตรที่เป็นสัตบุรุษคือคนดีจึงสำนึกในพระคุณ และตอบแทนพระคุณมารดาบิดา ด้วยการปฏิบัติบำรุงให้ท่านเป็นสุข


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. ทาน แปลว่าอะไร หมายความอย่างไร เป็นหน้าที่ของใคร
. ปัพพัชชา แปลว่าอะไร หมายความอย่างไร
. อุบายเว้นจากการเบียดเบียนมีเท่าไร อะไรบ้าง อธิบาย
. อะไรเป็นคุณธรรมสำหรับมนุษย์ที่สัตบุรุษบัญญัติไว้ 

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.