กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สมบัติของอุบาสก ๕ ,คิหิปฏิบัติ</h1>
สมบัติของอุบาสก ๕  
. ประกอบด้วยศรัทธา
. มีศีลบริสุทธิ์
. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือเชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล
. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา
. บำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา

อุบาสกพึงตั้งอยู่ในสมบัติ ๕ ประการ และเว้นจากวิบัติ ๕ ประการ ซึ่งวิปริตจากสมบัติ ได้แก่ การประพฤติดังนี้
๑. ไม่มีศรัทธา
๒. เป็นผู้ทุศีล
๓. ถือมงคลตื่นข่าว คือ เชื่อมงคล ไม่เชื่อกรรม
๔. แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
๕. ไม่บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา

ประกอบพร้อมด้วยศรัทธา คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต คือพระพุทธเจ้า รวมความคือ เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อเชื่อว่า ทำดี ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว บาปบุญมี บิดามารดามีคุณ เป็นต้น

มีศีลบริสุทธิ์ คือ ประกอบด้วยศีล คือรักษากาย วาจา เรียบร้อยดี ไม่มีโทษหมายถึง อุบาสกต้องรักษาศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ สะอาดไม่ด่างพร้อย ไม่ให้ทะลุ ไม่ขาดวิ่น ให้บริสุทธิ์ทั้งเบื้อต้น ทามกลางและที่สุด ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถือฤกษ์ยาม ไม่ถือเคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ไม่ถือดวงดี ดวงร้าย ไม่ตื่นข่าวเล่าลือ ไม่เชื่อถือเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า มีฤทธิ์อำนาจเหนือไปกว่าพระรัตนตรัย

เชื่อกรรมไม่เชื่อมลคล หมายความว่า เชื่อกรรม คือเชื่อการกระทำ การประพฤติ ไม่เชื่อฤกษ์ยาม ตามพระพุทธภาษิตว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือให้ทรามและประณีต ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้ผลชั่ว

การทำบุญนอกพระพุทธศาสนา คือ การทำบุญตามลัทธินิยมของนักบวช ในศาสนาอื่นๆ นอกพุทธศาสนา ซึ่งเขานิยมว่าเป็นการทำบุญของเขาแล้ว นิยมกับกับเขา เพราะอาจจะถูกเขาชักนำให้ปฏิบัติผิดได้ง่าย อาจเป็นอันตรายแก่ตนเองและพุทธศาสนา

ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา คือการที่อุบาสกต้องไปแสวงหาบุคคล ผู้ควรแก่ทักษิณาทานนอกพระพุทธศาสนา ให้แสวงหาแต่ในพระพุทธศาสนา

เขตบุญ หมายถึง ผู้ที่รับของทำบุญ แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ
๑. เขตบุญนอกพระพุทธศาสนา ได้แก่ นักบวชนอกพระพุทธศาสนา เช่น ชีเปลือย เป็นต้น
๒. เขตบุญในพระพุทธศาสนา ได้แก่ นักบวชในพระพุทธศาสนา เช่น ภิกษุสามเณร เป็นต้น

ให้อุบาสกบำเพ็ญแต่ในพระพุทธศาสนา หมายถึง เมื่อจะทำบุญมีให้ทาน เป็นต้น ก็ควรทำแต่ในพระพุทธศาสนา คือ ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ทำตามคำสอนของผู้อื่น ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อุบาสกพึงบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น

ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.