กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ธัมมัสสวนานิสงส์,อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕</h1>
ธัมมัสสวนานิสงส์ คืออานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕ อย่าง
. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
. สิ่งใดได้เคยฟังแล้ว แต่ไม่เข้าชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด
. บรรเทาความสงสัยเสียได้
. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้
. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส

คำว่า "อานิสงส์" หมายถึงผลดี อานิสงค์แห่งการฟังธรรมหมายถึงผลดีที่ได้จากการฟังธรรม

. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง หมายความว่า พระธรรม คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นอันมากเหมือนน้ำในมหา-สมุทร ส่วนธรรมที่ผู้ฟังเคยฟังมาแล้วเพียงเล็กน้อยเหมือนน้ำในถ้วยแก้วเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ฟังธรรมบ่อยๆ ย่อมจะได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ

. สิ่งใดได้เคยฟังแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด หมายความว่า ธรรมะมีอยู่หลายระดับ คือระดับต่ำเข้าใจง่ายก็ขึ้นระดับสูงเข้าใจยากก็มี ฉะนั้น ผู้ฟังธรรมมะแม้ชั้นต่ำ หากฟังเพียงครั้งเดียวสองครั้ง อาจจะยังไม่เข้าใจชัด ต่อเมื่อได้ฟังซ้ำๆ อีกจึงจะเข้าใจชัดยิ่งธรรมะชั้นสูงก็จำเป็นที่จะต้องฟังซ้ำบ่อยๆ จึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน

. บรรเทาความสงสัยเสียได้ หมายความว่า การปฏิบัติธรรมะหรือการขบคิดธรรมะ หรือแม้การอ่านการฟังธรรมะ บางคราวอาจเกิดความข้องใจ สงสัย ฉะนั้น เมื่อความสงสัยเกิดขึ้น จำต้องไต่ถามท่านผู้รู้ หรืออุตส่าห์ฟังเทศน์ ฟังปาฐกถาธรรมะ เมื่อได้ฟัง ก็ย่อมคลายความสงสัยลงได้ หรืออาจหมดความสงสัย

. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ หมายความว่า ความเห็น คือความรู้ ความเข้าใจ ของคนเราที่ยังมีจิตใจเกลือกกลั้วด้วยโลภะ โทสะโมหะ อยู่นี้ เอาแน่นอนไม่ได้ บางทีอาจเห็นถูก บางทีอาจเห็นผิด และไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเปรียบเทียบ

. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส หมายความว่า ปกติจิตของคนเราบางคราวก็ผ่องใส แต่บางคราวขุ่นมัว ขึ้นๆ ลงๆ กลับกลอก สุดแล้วแต่อารมณ์ที่มากระทบ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ฟังธรรมตามกาลอันควร จึงจะเป็นมงคล คือในขณะฟังธรรม จิตย่อมผ่องใสเบิกบานขึ้นได้ ไม่เหมือนฟังเสียงอื่นที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทำให้จิตขุ่นมัว

เพราะฉะนั้น ผู้หวังได้อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ต้องตั้งใจฟังโดยเคารพ ส่งกระแสจิตไปตามกระแสธรรม ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งไปอื่นก็ย่อมจะได้อานิสงส์สมดังปรารถนา


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. อานิสงส์แห่งฟังธรรมมีกี่อย่าง คืออะไร
. ถ้าเรามีความสงสัย ในธรรมบางอย่าง จะแก้ได้โดยวิธีใด
. ความเห็นถูกหรือเห็นผิด เราจะทราบได้แน่นอนอย่างไร
. ถ้าเราเกิดความรู้สึกกลุ้มใจ ทำอย่างไร จะได้หาย ทั้ง ดนตรี ฟังเพลงเพราะๆ หายกลุ้มใจได้ไหม
. เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว ย่อมได้ผลดีเสมอไปหรือไม่ เพราะเหตุไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.