กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>วุฒิ คือธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๔,วุฑฒิ ๔</h1>

วุฑฒิ คือธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๔ อย่าง
. สัปปุริสสังเสวะ คบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจที่เรียกว่า สัตบุรุษ
. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำสอนของท่านโดยเคารพ
. โยนิโสมนสิการ ตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ
. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ครองเห็นแล้ว

ชื่อว่า วุฑฒิธรรม คือธรรมเป็นเครื่องให้เจริญ เพราะทั้ง ๔ ข้อนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน อุดหนุนให้บุคคลมีความเจริญทั้งคดีโลก ทั้งคดีธรรมโดยลำดับ

. สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ ได้แก่การเข้าไปหา การสนทนา การปรึกษาสอบถามสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสงสัยกะท่าน และนำเอากิริยามรรยาทของท่านอันสมควรแก่ตนมาปรับปรุงมรรยาทของตนให้ดีขึ้น

. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำสอนของคนดี ธรรม คือคำสั่งสอนของสัตบุรุษ คือคำสอนของคนดี หรือของบัณฑิต หรือของนักปราชญ์นั้น เป็นคำสอนที่ดีมีคุณประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ปฏิบัติตาม เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกๆ ฝ่าย เรียกว่า สัทธรรม

. โยนิโสมนสิการ การทำไว้ในใจโดยแยบคาย คือโดยอุบายที่ชอบธรรม. หมายถึงความคิดนึกตรึกตรองพิจารณาให้ถ่องแท้ให้แจ่มแจ้งประจักษ์ถึงเหตุเกิดของสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน ได้สูด ได้ลิ้ม ได้สัมผัส ได้รู้ ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ แปลตรงศัพท์ว่า การปฏิบัติหรือการประพฤติธรรมอันสมควรแก่ความดี คนเราจะเจริญหรือจะเสื่อม ย่อมขึ้นอยู่กับความประพฤติปฏิบัติถ้าประพฤติผิดหรือประพฤติไม่สมควร คือประพฤติไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ถูกที่ดี ไม่ถึงดี หรือเกินดีไป ก็ย่อมจะหาความเจริญได้ยากหรืออาจประสบความเสื่อม ความพิบัติไปเลยก็ได้

เมื่อบุคคลคบหาสมาคมกับสัตบุรุษคือคนดี ก็ย่อมได้เห็นกิริยามรรยาทของคนดีว่าเป็นอย่างไร แล้วจะได้ประพฤติตามไปด้วย ทั้งมีโอกาสได้ฟังคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนของสัตบุรุษ เมื่อตั้งใจฟังคำเตือนคำสอนโดยเคารพ และกำหนดจดจำไว้ได้ ว่าท่านเตือนท่านสอนไว้อย่างนั้นอย่างนี้ ต่อจากนั้นก็ตั้งใจเพ่งพิจารณาตริตรองคำเตือนโดยอุบายที่ชอบธรรมจนรู้จักเข้าใจชัดว่า สิ่งนั้นดี สิ่งนี้ชั่ว สิ่งที่ดีควรประพฤติสิ่งที่ชั่วควรงดเว้น เมื่อเข้าใจดังนั้นแล้ว ก็ตั้งใจประพฤติดีให้พอสมควรแก่ตน ตนมีฐานะ ภาวะ เพศ วัย หน้าที่อย่างไร ก็ปฏิบัติให้พอเหมาะพอควรโดยเฉพาะเมื่อได้พิจารณาเห็นแล้วว่า สิ่งใดไม่ดีควรเว้น ก็ต้องงดเว้น สิ่งใดดีควรทำ ก็ต้องทำ เมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ ก็ย่อมมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมยิ่งๆ ขึ้น


คำถามวัดความเข้าใจผู้เรียนธรรมศึกษาตรี
. ทุกคนย่อมต้องการความเจริญในชีวิต ความต้องการนั้นจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างไร
. สัปปุริสสังเสวะ แปลตรงศัพท์ว่าอย่างไร
. สัตบุรุษ บัณฑิต นักปราชญ์ ได้แก่คนเช่นไร
. การคบสัตบุรุษ ได้แก่ทำอย่างไร
. เมื่อคบสัตบุรุษแล้ว จะได้ผลเป็นอย่างไร
๖. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ แปลตรงศัพท์ว่าอย่างไร
๗. ธรรมทั้ง ๔ ข้อ ในวุฒิ มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.