กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

ท่านที่กำลังเรียน ธรรมศึกษา เพื่อสร้างอุปนิสัยความรอบคอบและเพิ่มความมั่นใจให้กับวิชากระทู้ธรรมของตนเอง หลังจากที่ทำข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้เสร็จแล้ว ซึ่งก่อนที่จะส่งกระดาษคำตอบก็ควรตรวจดูความเรียบร้อยของกระทู้ธรรมของเราเสียก่อน ว่าไม่ได้ลืมเขียนอะไร หากมีจุดที่ผิดก็จะได้รีบแก้ไขก่อนที่จะส่ง ไม่ใช่ว่ากลับถึงบ้านแล้วค่อยนึกขึ้นได้ว่าลืมอะไรไป

ความจริงไม่ต้องมีบทความนี้บอก ถ้าหากไม่มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้ว ที่นี้มาดูกันว่าก่อนที่เราจะนำส่งกระดาษคำตอบแก่คณะกรรมการ ควรปฏิบัติดังนี้

๑. ตรวจดูส่วนหัวกระดาษคำตอบ
<h1>3 ขั้นตอนก่อนส่งกระดาษคำตอบวิชากระทู้ธรรม</h1>
ส่วนหัวกระดาษคำตอบคือส่วนที่ให้เขียน เลขที่/ประโยคชั้น/วิชา/วันเดือนปี ตรวจดูว่าเขียนเรียบร้อยหรือยัง โดยเฉพาะ ตรงเลขที่ ตรงส่วนนี้สนามหลวงให้เขียนเลขประจำตัวผู้สอบลงไปแทนชื่อตัวผู้สอบ

๒. ตรวจดูความถูกต้องของโครงสร้างกระทู้
ต้องบอกว่าโครงสร้างกระทู้สำคัญมาก เพราะจะอธิบายเก่งแค่ไหนแต่ถ้าหากเขียนไม่ให้อยู่ในรูปแบบ หรือ โครงสร้างที่สนามหลวงกำหนดแล้ว ก็คือ ผิด พอผิดแล้วอะไรตามมาล่ะสิ่งที่ตามมาก็คือคะแนนล่วงจ้า 
<h2>โครงสร้างกระทู้ธรรม</h2>

ดังนั้นก่อนส่งควรตรวจดูอย่างนี้คือ
๒.๑ ตรวจดู สุภาษิตและคำแปลเขียนถูกต้อง อยู่กึ่งกลาง หรือยัง
๒.๒ ตรวจดู การย่อหน้าในชั้นของตน คือ
  • ตรี ต้อง ๔ ย่อหน้า,
  • โท ต้อง ๕ ย่อหน้า,
  • เอก ต้อง ๖ ย่อหน้าและการย่อหน้าในโครงสร้างจะต้องให้ตรงกัน
๒.๓ ตรวจดู จุดสำคัญในโครงสร้างว่าได้เขียนลงไปเรียบร้อยหรือยัง
  • ธรรมศึกษาตรี 4 จุดสำคัญในโครงสร้าง
  • ธรรมศึกษาโท 5 จุดสำคัญในโครงสร้าง
  • ธรรมศึกษาเอก 6 จุดสำคัญในโครงสร้าง และจะต้องเขียนให้เรียบร้อย         
หมายเหตุ : ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้ดู เทคนิคการจำโครงสร้างกระทู้ธรรม

๓. ตรวจดูคำผิด / คำที่มีการันต์ / คำที่ใช้ลิขิตลบ
<h3>การเขียนกระทู้, สอบกระทู้, กระทู้ธรรมสนามหลวง</h3>
ให้ตรวจดูคำที่เขียนผิดเจอคำไหนประโยคไหนก็รีบแก้, คำที่มีการันต์ต้องใส่การัตน์ให้ถูกจุด, และจุดที่ใช้ลิขิตลบตรวจดูว่าได้เขียนใหม่หรือยังหากยังก็ต้องรีบเขียน บางคนลบคำผิดแล้วลืมเขียนใหม่ เพราะมัวไปเขียนส่วนอื่นอยู่เลยลืมนั้นเอง ดังนั้นก็ควรตรวจดูให้เรียบร้อยเสียก่อน

แค่นี้ครับ ๓ ขั้นตอนก่อนส่งกระดาษคำตอบแม้จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งถ้าไม่มีตัวอย่างเกิดขึ้นในสนามสอบ ก็คงไม่ต้องเขียนบทความนี้แน่นอน

วิชากระทู้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่าย แต่ในความง่ายนั้นแฝงไปด้วยขั้นตอน ระเบียบ และความเป็นศาสตร์ เป็นศิลป์อยู่ในตัว จนทำให้หลายคนอ้าปากแล้วพูดว่า “ไม่รู้จะเขียนยังไง” สุดท้ายก็ขอจบบทความไว้แต่เพียงเท่านี้

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.