กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>4 วิธีการจำหลักธรรม,เทคนิคการท่องจำข้อธรรม</h1>

การเรียนธรรมศึกษาจะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นอย่างมากที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจกลวิธีและกลยุทธ์ในการเรียนเป็นอย่างดี จึงจะทำให้การเรียนของผู้เรียนเองประสบความสำเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดที่จะต้องไปให้ถึง

การอธิบายเทคนิคการจำหลักธรรมในที่นี้ผมจะขออธิบายเป็นข้อๆ อันเป็นพื้นฐานช่วยในการจำหลักธรรมและเนื้อหาวิชาที่เรียนของผู้เรียนดังนี้ครับ

วิธีที่ 1  "ท่องให้ได้เหมือนกับพระภิกษุสามเณร"
เพราะการท่องหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นวิธีทำให้ประสาทสัมผัสหลายส่วนในร่างกายช่วยในการจำเพราะเวลาท่อง ตาจะเห็น ปากท่อง หูได้ยิน แล้วจะทำอย่างไรถึงจะจำได้ง่ายและได้นาน มีเทคนิคดังนี้
-ก่อนท่องอ่านข้อความนั้นๆ 2-3 รอบ เพื่อให้เห็นเนื้อหาที่จะท่องชัดเจนก่อน
-เวลาท่องให้ออกเสียงในที่สงบ (แนะนำตอนอยู่คนเดียว,ก่อนนอน,หลักจากตื่นนอนใหม่) เพราะเมื่อสงบจิตและตา ปากท่อง จะจดจ่ออยู่กับข้อธรรมนั้นๆ
-เมื่อท่องได้พอสมควรแล้ว ให้ปิดหนังสือ หลับตา แล้วเริ่มท่องตั้งแต่แรกอีกครั้ง
-ก่อนที่จะท่องบทต่อไปจะต้องท่องบทเดิมก่อนทุกครั้ง เช่นหลักธรรมมีอยู่ 10 คำ เวลาท่องต้องเริ่มตั้งแต่คำแรกทุกครั้ง

วิธีที่ 2  "อ่านบ่อยๆ"
การอ่านหนังสือนั้นก็จะต้องอ่านทุกๆ วัน และทุกครั้งที่จะอ่านหนังสือควรอ่านทบทวนเรื่องเดิมซ้ำเสียก่อนเพื่อเป็นการทบทวนบทเก่าเสมอ การอ่านยังมีเทคนิคดังนี้ครับ
-แบ่งเวลาอ่านตามเนื้อหาของแต่ละวิชา
-วิชาไหนมีเนื้อหามาก็ต้องใช้เวลาอ่านให้มากและอ่านให้ได้ทุกๆ วิชา
-อ่านวันละ 5 หน้าต่อวัน
-เวลาอ่านหนังสือไม่ต้องรีบอ่านเพื่อให้จบตามเนื้อหาและจำนวนที่ตั้งใจไว้ ควรอ่านโดยพิจารณาข้อธรรมให้เข้าก่อนแล้วค่อยผ่านไป ที่สำคัญต้องจับใจความสำคัญและประเด็นหลักของเนื้อหาวิชานั้นให้ได้ (สำคัญ)
-ตรงไหนสำคัญก็ใช้ดินสอขีดเส้นใต้ไว้ เพื่อให้คำนั้นๆ เรื่องนั้นๆ สะดุดตาเราให้มากที่สุด

วิธีที่ 3  "เขียนบ่อยๆ"
การเขียนเป็นการเพิ่มความจำที่แม่นยำมากอย่างหนึ่ง แล้วควรเขียนอย่างไรล่ะดังนี้ครับ
-เขียนหลักธรรมนั้นๆ บ่อยๆ ซ้ำๆ เขียนตามที่ตัวเองท่องไว้นั้นแหล่ะครับ วันละ 1-2 รอบ ซ้ำๆ สม่ำเสมอ เพราะการเขียนช่วยเพิ่มประสาททางตาช่วยในการจำ

วิธีที่ 4  "ถามให้บ่อยที่สุด"
การถามในที่นี้เป็นลักษณะของการเรียนในห้องเรียน เช่นถามครู ถามอาจารย์ ถามพระอาจารย์  ควรถามในข้อธรรมหรือเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ ประโยชน์ของการถามคือเวลาที่เราถามและได้รับคำตอบคำอธิบายกลับมาในขณะนั้นประสาทสัมผัสหรือจิตของเราจะช่วยบันทึกความจำให้เราไว้

Tip : สี่วิธีนี้ควรทำสม่ำเสมอทุกวัน หรืออาจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วทำตามวิธีนั้นๆ บ่อยๆก็ได้ครับ


สุดท้าย 4 กลวิธีหรือกลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงพื้นฐานในการช่วยจำของผู้เรียน ซึ่งความเป็นจริงอาจจะมีวิธีในการจำข้อธรรม หลักธรรม เนื้อหาวิชาที่เรียนมากกว่านี้ครับ
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.