กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เพื่อให้ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกชั้นมีความพร้อมสูงสุด ก่อนที่จะสอบจริง เมื่อถึงเวลาสอบจริงก็จะได้สบายใจไม่ต้องกังวล เพราะความพร้อมมากเท่าไรความสำเร็จก็มีมากเท่านั้น 

ดังนั้นข้อดีของทั้ง ขั้นตอนที่จะบอกนี้ก็คือผู้เรียนจะมีความพร้อมสูงสุดและมีทักษะที่แข็งแกร่งในการสอบวิชากระทู้ธรรมนั้นเองครับ

๑. ท่องสุภาษิตให้ได้พร้อมทั้งที่มาของสุภาษิตนั้นๆ
<h1>4 ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h1>
ธรรมศึกษาชั้นตรีต้องจำสุภาษิตให้ได้อย่างน้อย 1 สุภาษิตพร้อมที่มา
ธรรมศึกษาชั้นโทต้องจำสุภาษิตให้ได้อย่างน้อย 2 สุภาษิตพร้อมที่มา
ธรรมศึกษาชั้นเอกต้องจำสุภาษิตให้ได้อย่างน้อย 3 สุภาษิตพร้อมที่มา

๒. เขียนสุภาษิตที่ตัวเองท่องไว้ให้ถูกต้องพร้อมทั้งภาษาบาลีและคำแปล
<h1>4 Stepเตรียมตัวก่อนสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h1>
เวลาเขียนสุภาษิตควรสังเกตว่าสุภาษิตนั้นมีจุดพินทุ ( . )และนิคหิต ( ˚ ) อยู่หรือไมถ้ามีก็พยายามเขียนให้ถูกจุดตรงตัวอักษรนั้นและเขียนภาษาบาลีให้ถูกต้อง ก่อนนำไปเขียนจริงควรฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความเคยชินก่อน

๓. จับประเด็นหลักของสุภาษิตและหาหลักธรรมอื่นมาอธิบายรวม
<h1>4 Stepเตรียมตัวก่อนสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h1>
สาเหตุหนึ่งของการเขียนกระทู้ไม่ได้เพราะจับประเด็นอธิบายไม่ได้ ในแต่ละสุภาษิตจะมีประเด็นหลักที่ต้องอธิบายอยู่แล้วควรดูให้ดีและควรจะหาข้อธรรมอื่นๆ มาเตรียมอธิบายประกอบสุภาษิตเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือการจับประเด็นหลักและข้อธรรมอื่นศึกษาเพิ่มเติมจากบทความนี 

๔. นำสุภาษิตมาฝึกเขียนแต่งกระทู้ธรรม
<h1>4 Stepเตรียมตัวก่อนสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h1>
การฝึกแต่งกระทู้มีความสำคัญมากในการเพิ่มทักษะที่แข็งแกร่ง ผู้เรียนต้องทำอย่างน้อย ๒-๓ ครั้งก่อนสอบจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญ ความเคยชิน เมื่อวันสอบจริงก็ควรนำสุภาษิตที่ตัวเองฝึกแต่งนี้แหละครับมาเขียนจะทำให้แต่งได้ง่ายสบายๆ

สรุปทั้ง ๔ ขั้นตอนเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมสูงสุดแล้วยังช่วยพัฒนาทักษะการแต่งกระทู้ธรรมอีกด้วย เพราะว่าทักษะที่แข็งแกร่งได้มาจากประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาดีเท่านั้น

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.