กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

ต่อเนื่องจากเคยได้นำเสนอพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม2 ธรรมศึกษาชั้นโทเท่านั้น ในบทความนี้ผมจึงนำเสนอ 5 สุภาษิตดีๆ แรงๆ พร้อมประเด็นหลักที่ต้องอธิบาย เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการเลือกใช้สุภาษิตนั้น ข้อดีของบทความนี้คือผู้เรียนสามารถเลือกใช้สุภาษิตได้เลยและก็มั่นใจได้เลยว่านำไปเชื่อมความกระทู้ธรรมได้แน่นอน เพราะสุภาษิตทั้งหมดนี้อยู่ในขอบขายการออกข้อสอบทั้ง 5 หมวดของสนามหลวงและสามารถเชื่อมความกันได้ทุกข้อ
<h1>5 สุภาษิตแรงๆ ธรรมศึกษาชั้นโท</h1>
ต่อไปนี้เป็นสุภาษิตทั้ง 5 หมวดหมวดละ 1 สุภาษิตที่ได้คัดออกมาให้ ดังนั้นจึงควรเลือกสุภาษิตที่ตัวเองถนัดนะครับ


  สุภาษิตที่ 1  หมวดตน
อตฺตานญฺเจ ตถา กิร     ยถญฺญมนุสาสติ
สุทนฺโต วต ทเมถ          อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
พึ่งทำตนเหมือนอย่างที่สอนผู้อื่น ผู้ฝึกตนดีแล้ว
จึงควรฝึกผู้อื่น เพราะได้ยินว่าตนฝึกยาก
ที่มา.. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทคาถา

ประด็นหลักที่ต้องอธิบาย
1. เมื่อจะสอนผู้อื่น จะต้องสอนตนก่อน จะสอนคนอื่นให้เป็นคนดีแล้วอย่าง ต้องสอนตนเองให้เป็นอย่างนั้นด้วย
2. เมื่อจะฝึกคนอื่น จะต้องฝึกตนเองให้ดีก่อน เมื่อฝึกตนเองให้ดีแล้ว จึงควรฝึกคนอื่น
3. ผู้ที่ฝึกได้ยากที่สุดนั้นคือตนเอง กล่าวคือ การฝึกใจตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ฝึกได้ยากมาก ดังนั้น ก่อนจะสอนคนอื่น ก่อนจะฝึกคนอื่น จึงต้องสอนตนเอง ฝึกตนเองให้ดีก่อนการสอนการฝึกคนอื่น จึงจะเกิดผลดีสมประสงค์
4. ผู้สอนตนเอง ฝึกตนเองได้แล้ว ย่อมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำที่ดี


  สุภาษิตที่ 2  หมวดกรรม
ยาทิสํ วปเต พีชํ                   ตาทิสํ ลถเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ          ปาปการี จ ปาปกํ
บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว
ที่มา.. สงฺยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค

ประเด็นหลักที่ต้องอธิบาย
1. กรรมดี ได้แก่ กรรมที่ทำด้วยกุศลจิต เป็นกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
2. กรรมชั่ว ได้แก้ กรรมที่ตรงข้ามกับกรรมดี
3. ผู้ทำกรรมดี ได้แก่ ผู้ประกอบเหตุดี ผู้ทำความดี ย่อมได้รับผลดี
4. ผู้ทำกรรมชั่ว คือผู้ประกรรมเหตุชั่ว ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ตามสมควรแก่เหตุ
5. ผลดี คือ ผลที่ทำเป็นความดี ความสะอาด ความสะว่าง ความสงบ และความสุขใจ
6. ผลชั่ว คือผลที่ตรงข้ามกับผลดี
7. ผู้ทำกรรมไว้เช่นใด ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น เปรียบเหมือนหว่านพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น เช่น หว่านข้าวเหนียวก็ย่อมเป็นข้าวเหนียวเป็นต้น


  สุภาษิตที่ 3  หมวดขันติ
อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ            อตฺถาวโหว ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคฺมํ มคฺคํ          อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก
ผู้นำประโยชน์ย่อมนำประโยชน์มาทั้งแก่ตนและผู้อื่น
ผู้มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางเป็นที่ไปสวรรค์และนิพพาน
ที่มา.. สวดมนต์ฉบับหลวง

ประเด็นหลักที่ต้องอธิบาย
1. ขันติ มีคุณลักษณะพิเศษ คือ เมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วย่อมจะตัดรากบาป ตัดรากอกุศล คือโลภะ โทสะ โมหะ มิให้เกิดขึ้นครอบงำจิตใจได้
2. ผู้มีขันติ ก็ชื่อว่าเป็นคนมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถขุดรากความตำหนิติเตียนและการวิวาทบาดหมางเป็นต้นได้
3. ผู้ใดมีขันติ ผู้นั้นก็ย่อมมีความสงบใจ และผู้มีขันติจะอยู่ที่ใด ก็จะไม่ก่อการทะเลาะวิวาทในที่นั้น จะไม่นินทาว่าร้ายใคร จะอยู่ด้วยความสงบสุขตลอดเวลา ขันติจึงเป็นคุณธรรมที่จำปรารถนา

  
  สุภาษิตที่ 4  หมวดปัญญา     
โย จ วสฺสสตํ ชีเว             ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย          ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโน
คนใดมีปัญญาทราม มีใจไม่มั่นคง พึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
ส่วนผู้มีปัญญา เพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่วันเดียว ก็ดีกว่าผู้นั้น
ที่มา.. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทคาถา

ประเด็นหลักที่ต้องอธิบาย
ชีวิตของคนมีปัญญาย่อมประเสริฐกว่า ดีกว่าของคนที่ไม่ปัญญา กล่าวคือคนมีปัญญา ย่อมรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร ประพฤติสิ่งที่ควรปรพฤติ เว้นสิ่งที่ควรเว้น เป็นผู้เพ่งพินิจ คือเป็นผู้นิยมเจริญสมถกรรมฐาน สามารถพิจารณาเป็นนามธรรมรูปธรรม ผู้มีปัญญาเช่นนี้ แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก้ดีกว่าคนพาลอยู่ตั้งร้อยปี เพราะคนพาลเป็นผู้ทำโลกให้เดือดร้อน เป็นคนหนักแผ่นดิน


  สุภาษิตที่ 5  หมวดคบหา
สทฺเธน จ เปสเลน จ
ปญฺญวตา พหุสฺสเตน จ
สขิตํ หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต
ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม
บัณฑิตพึ่งทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา
มีศีลเป็นที่รัก มีปัญญา และเป็นพหูสูตร
เพราะการสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญ
ที่มา.. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทคาถา

ปรเด็นหลักที่ต้องอธิบาย
พุทธศาสนสุภาษิตนี้ แสดงคุณสมบัติขิงบุคคลควรคบไว้ ๔ ประการ คือ
1. มีศรัทธา
2. มีศีลเป็นที่รัก คือมีศีลบริสุทธิ์
3. มีปัญญา มีวิชาความรู้
4. เป็นพหุสูต คือเป็นคนคงแก่เรียน
บุคคลผู้มีคุณสมบัติ 5 อย่างนี้เป็นคนควรคบ เพราะเป็นคนดี และการคบคนดีนั้น ย่อมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว


Tip: การเลือกใช้สุภาษิตที่ดีจะไม่เกิดประโยช์อะไรถ้าหากผู้เรียนไม่นำสุภาษิตไม่หัดแต่งหัดเขียนเพื่อให้เกิดทักษะที่แข็งแกร่ง เพราะทักษะเกิดจากประสบการณ์ที่ฝึกฝนเท่านั้นนะครับ

คงจะถูกใจนะครับสุภาษิตแรงๆ น่าใช้ที่ผมได้คัดสรรมาให้ แต่ถ้าหากยังไม่ถูกใจก็สามารถหาเองได้จากพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม2 ได้ครับ หรือมีสุภาษิตไว้แล้วแต่อยากรู้ประเด็นหลักของสุภาษิตนั้นๆ ก็สามารถคอมเม้นสุภาษิตของคุณไว้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้แล้วผมจะบอกให้ว่าประเด็นหลักที่สุภาษิตที่เตรียมไว้คืออะไร
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.