กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

บทความนี้ต่อเนื่องจากพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม 1 สำหรับธรรมศึกษาชั้นตรี ครั้งก่อน แต่สำหรับบทความจะนำเสนอสุภาษิตที่จำได้ง่ายและบางสุภาษิตในบทความนี้สนามหลวงยังชอบนำมาตั้งเป็นโจทย์สอบในสนามหลวงอีกด้วย ผมจึงได้คัดมาแค่ 7 สุภาษิตแบบเน้นๆ พร้อมการอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อของสุภาษิตแบบย่อเพื่อให้ผู้เรียนได้พอรู้ความหมายเป็นแนวทางในการนำไปอธิบายจริงในการสอบสนามหลวงครับ


สุภาษิตที่ 1
<h1>สุภาษิตธรรมศึกษาตรี</h2>
ตน ในที่นี้ หมายถึงกุศลกรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมา กุศลกรรมหรือความดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ เช่น บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรม หมั่นประกอบความดี มีชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป และเมื่อเวลาตายไปแล้วย่อมไปสู่สุคติ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทุกๆ คนไม่ว่าใครๆ ต่างก็มีตนคือคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้น จะพึ่งใครไม่ได้เพราะใครทำกรรมใด คนนั้นก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น

สุภาษิตที่ 2
<h1>สุภาษิตธรรมศึกษาตรี</h1>
บุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมและรู้จักพระธรรมแล้ว ย่อมจะอยู่เป็นสุขเพราะเป็นผู้อยู่ด้วยการสำรวจ กาย วาจาใจ ปราศจากกิเลสเครื่องทำใจให้เศร้าหมอง อยู่ด้วยความไม่ประมาท ด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมนั้น เขาย่อมได้รับผลแห่งการประพฤตินั้น คือความสบายกาย สบายใจ ซึ่งเป็นความสุขที่เลิศกว่าความสุขทั้งปวงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

สุภาษิตที่ 3
<h1>สุภาษิตธรรมศึกษาตรี</h1>
การให้ปันสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ ก็เพื่อสงเคราะห์คนที่ขัดสน คนผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือเพื่อบูชาผู้ทรงคุณแม้ไม่ขัดสน ก็เมื่อบุคคลผู้มีอัธยาศัยกว้างขวาง มีจิตใจโอบอ้อมอารีอย่างนี้ บุคคลนั้นย่อมผูกไมตรีคนอื่นไว้ได้ และผู้ที่ได้รับการอนุเคราะห์หรือบูชาย่อมมีไมตรีจิตเคารพ รักใคร่ตอบแทนตลอดจนหาทางตอบแทนเขาตามสติกำลังของตนๆ จะทำได้

สุภาษิตที่ 4
<h1>สุภาษิตธรรมศึกษาตรี</h1>
บาป คือความประพฤติชั่วทางกาย วาจา และใจ ถ้าสาธุชนมาละเว้นเสียได้เด็ดขาดด้วยปรีชาญาณ ทุกข์คือความเดือดร้อนกายใจก็จักไม่เกิดขึ้น ท่านผู้ไม่ทำบาปได้ชื่อว่าปิดประตูอบายภูมิเสียได้ ผู้ไม่ทำบาปแล้ว จึงได้มาบำเพ็ญคุณธรรมให้มีประจำสันดาน ก็จักเป็นทางให้ถึงสุคติโลกสวรรค์ต่อไปตลอดถึงพระนิพพานอันเป็นความสุขเกษมสำราญของผู้มุ่งสันติสุขในพระพุทธศาสนา

สุภาษิตที่ 5
<h1>สุภาษิตธรรมศึกษาตรี</h1>
บุญ คือความกายสบายใจ เป็นชื่อของผลแห่งการกระทำคุณงามความดี บุญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอากาศ 3 อย่าคือ1.บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 2.บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน 3.บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา บุคคลผู้กระทำบุญอยู่เนืองนิตย์ ย่อมมีชีวิตที่สูงกว่าคนธรรมดา ดำรงชีวิตอยู่โดยสุขกายสบายใจตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ และเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้รับความสุข คือมีสุขคติเป็นที่ไป

สุภาษิตที่ 6
<b>สุภาษิตธรรมศึกษาตรี</b>
สติ แปลว่า ความระลึกได้ เป็นเครื่องเตือนใจให้ตื่นอยู่เสมอในการกระทำทั้งหมด บุคคลผู้มีสตินั้น เป็นผู้ตื่นด้วยอยู่เสมอ ทำอะไรก็จะไม่ผิดพลาด เพราะมีสติค่อยเตือนให้ตื่นอยู่เสมอ ได้แก่เตือนให้ทำแต่สิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ ไม่ให้ผิดพลาดไปในทางที่ชั่วเสื่อมเสียได้ ดังนั้น บุคคลผู้มีสติจึงประสบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เสมอ

สุภาษิตที่ 7
<b>สุภาษิตธรรมศึกษาตรี</b>
ศีล มีหลายประเภท โดยยิ่งและโดยหย่อนกว่ากันในเชิงปฏิบัติ คือเป็น จุลศีล ได้แก่ ศีล 5 มัชฌิมศีล ได้แก่ ศีล 8 ศีล 10 และมหาศีลได้แก่ ศีล 227 ศีล 311 เพื่อนำอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติตามขั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสและประณีตยิ่งขึ้นโดยลำดับ หรือตามภูมิธรรมอันเป็นบูรพภาคแห่งคุณธรรมเบื้องสูง และยังนำความสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติตาม สุขอันเกิดจากการรักษาศีลนั้น เช่นไม่กลัวโทษแห่งการประพฤติชั่ว ไม่ต้องตกอบาย มีนรกเป็นต้น

Tip: สุภาษิตทั้งหมดนี้อยู่ในขอบข่ายการออกข้อสอบสนามหลวงทั้ง 5 หมวดที่ได้อธิบายไว้แล้วในหลักสูตรเรียนธรรมตรีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงถือว่าแต่ละสุภาษิตเน้นๆ ทั้งนั้นที่คัดมาให้สำหรับธรรมศึกษาตรีครับผม แต่หากยังไม่ถูกใจก็สามารถเลือกสุภาษิตอื่นได้จากพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม 1 (เท่านั้น) ครับผม

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.