กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>7 ทริคการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมให้ได้ 100 คะแนน</h1>
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้ที่หวังคะแนนจากวิชากระทู้ธรรม อย่างที่หลายคนเข้าใจว่าวิชากระทู้ธรรมเป็นวิชาที่ทำคะแนนได้ดีกว่าวิชาอื่นๆ แม้จะเป็นวิชาที่ทำคะแนนให้เรามากก็จริง ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเขียนได้เยอะ เขียนได้หลายหน้ากระดาษ แต่คนที่ทำคะแนนวิชานี้ได้เยอะเป็นเพราะเขาได้เขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามโครงสร้างรูปแบบการเขียน และถูกต้องตามหลักแนวทางในการพิจารณาตรวจกระทู้ธรรมของสนามหลวง ฉะนั้นผู้เรียนควรจะศึกษาและจำบทความนี้ให้ดี

๑. ต้องแต่งได้ครบตามกำหนดและถูกต้องตามหลักโครงสร้างการเขียนกระทู้
  • ธรรมศึกษาชั้นตรี ต้องเขียนกระทู้ให้ได้ตั้งแต่ ๒ หน้ากระดาษคำตอบขึ้นไป (เว้นบรรทัด) และให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมตรี
  • ธรรมศึกษาชั้นโท ต้องเขียนกระทู้ให้ได้ตั้งแต่ ๓ หน้ากระดาษขึ้นไป (เว้นบรรทัด) และให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมโท
  • ธรรมศึกษาชั้นเอก ต้องเขียนกระทู้ให้ได้ตั้งแต่ ๔ หน้ากระดาษขึ้นไป (เว้นบรรทัด) และให้ถูกต้องตามหลักโคตรงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมเอก
โครงสร้างการเขียงเรียงความแก้กระทู้ธรรม ดูที่
  • โครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมตรี
  • โครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมโท
  • โครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมเอก
tips: กรณีข้อที่หนึ่ง จะเขียนอธิบายดี ไม่ดี ให้เขียนครบจำนวนหน้าไปก่อน พร้อมตรงตามโครงสร้างการเขียน (อย่าปล่อยวางไว้หรือเขียนแค่ครึ่งเดียว)


๒. อ้างสุภาษิตเชื่อมได้ตามกฎ พร้อมบอกที่มาให้ถูกต้องชัดเจน
ข้อนี้แนะนำว่าให้เตรียมตัวดีๆ คือจะท่องสุภาษิตจำให้ได้ จำให้ขึ้นใจ พร้อมที่มาของสุภาษิตนั้นๆ ตามชั้นเรียนของตัวเอง
  • ผู้เรียนชั้นตรีจะต้องอ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบ ๑ สุภาษิต / พร้อมบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้น
  • ผู้เรียนชั้นโทจะต้องอ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบ ๒ สุภาษิต / พร้อมบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้น
  • ธรรมศึกษาเอกจะต้องอ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบ ๓ สุภาษิต /พร้อมพร้อมบอกคมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นข
tips: การเขียนสุภาษิตแต่ละครั้งควรตรวจดูตัวอักษรที่เป็นภาษาบาลีให้ดี จะต้องใส่จุดพินทุ ( . ) ที่อยู่ข้างล่าง และใส่นิคหิต ( ˚ ) ที่อยู่ด้านบนอักขระให้ถูกต้องชัดเจน ตัวอย่างดูภาพด้านล่างนี้
<h2>ทริคการเขียนกระทู้ธรรม</h2>


๓. เชื่อมความกระทู้ได้ดี
การเชื่อมกระทู้ให้ได้ดีนั้น ต้องเชื่อมเนื้อความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง (กระทู้ตั้ง คือ พุทธสุภาษิตบทตั้งที่ทางสนามหลวงตั้งให้เป็นโจทย์)

พูดอีกอย่าง สุภาษิตที่เราใช้เชื่อมกับกระทู้ตั้ง จะต้องเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันได้ ดังนั้น ภาพรวมทั้งหมดในข้อนี้ คือ การเขียนอธิบายตั้งแต่สุภาษิตบทตั้งกับสุภาษิตเชื่อม๑ / สุภาษิตเชื่อ๒ / สุภาษิตเชื่อม๓ / สุภาษิตเชื่อม๔ ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั้นเอง

ตัวอย่างเช่น สุภาษิตบทตั้งพูดถึงเรื่องกรรม เราก็อาจจะยกสุภาษิตเชื่อมเรื่องศีลมาเชื่อม ก็ต้องพูดเรื่องกรรมกับศีลให้เกี่ยวข้องกัน ว่าศีลนั้นมีประโยชน์ให้คนทำกรรมอย่างไร หรือเพราะเหตุใดคนต้องอาศัยศีลในการสร้างกรรมดี ละกรรมชั่วอย่างไร เป็นต้น


๔. อธิบายความสมกับกระทู้ที่ตั้งไว้
หมายถึงว่าให้เขียนอธิบายเนื้อความของสุภาษิตนั้นๆ นำสุภาษิตเรื่องอะไรมาก็ต้องเขียนอธิบายเรื่องนั้น ไม่ใช่เขียนไปเรื่องอื่น ผู้สอบควรจะเขียนอธิบายสุภาษิตให้ได้เนื้อหาสาระ มีประเด็นหลัก มีใจความสัมพันธ์กับสุภาษิตที่เรากำลังอธิบายและให้มีความหมายที่ถูกต้องสมกับกระทู้หรือสุภาษิตนั้นๆ

tips: ก่อนเขียน เมื่อจะเขียนอธิบายสุภาษิตใด ควรทำความเข้าใจกับความหมายของสุภาษิตนั้นๆ ให้เข้าใจก่อนว่า “สุภาษิตนี้พูดถึงเรื่องอะไร กล่าวถึงใคร มีหลักธรรมเกี่ยวกับอะไร” เราก็จะได้อธิบายถูก ยกตัวอย่างมาประกอบถูก


๕. ใช้สำนวนสุภาพเรียบร้อย
ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งระเบียบที่ทางสนามหลวงให้ความสำคัญมาก เพราะการใช้ภาษาที่มีสำนวนสุภาพเรียบร้อย ให้ความเหมาะสม มีพลัง สามารถชักจูงจิตใจผู้อ่านได้ ยกตัวอย่างดังนี้
คำสำนวนภาษาที่ถูกต้อง เช่น
-ใช้คำว่า “รับประทาน” แทนคำว่า “กิน
-ใช้คำว่า “บิดามารดา” แทนคำว่า “พ่อแม่
-ใช้คำว่า “ข้าพเจ้า,กระผม” แทนคำว่า”กู ,มึง,มัน

คำสำนวนภาษาที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเขียน เช่น
-คำตลาดหรือภาษาพูด เช่น กินน้ำ ส้นตีน ผัวเมีย เป็นต้น
-คำแสลง เช่น ซ่า อื้อซ่า  นิ้งไปเลย เก๋ากึ๊ก ส.บ.ม. อย่าเยอะ เป็นต้น
-คำพื้นเมืองหรือคำภาษาถิ่น เช่น บ่อ ฮ่วย เว้า ห่า คิง หรอ เป็นต้น
-คำภาษาต่างประเทศ เช่น ฟรี สลัม เคอร์ฟิว คอร์รัปชั่น ฟุตโน้ต เล็คเซอร์ เป็นต้น
-คำเทคนิค เช่น กระสวน อนุภาค อาทิกัมมิกะ ปัสสัทธิ เป็นต้น
-คำภาษาหนังสือพิมพ์ เช่น ขายตัว เปิดอก เปิดศึกขยี้ ปลาทูเค็ม เป็นต้น
-คำเกินความเข้าใจ คือคำพิสดารเกินกว่าที่คนอื่นๆ จะตีความหมายออก เช่น ลิขิตพจน์ รูปนัย อรูปนัย ฯลฯ


๖. ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา
การใช้ตัวสะกดการันต์ต้องให้ถูกต้องมากที่สุด และพยายามเขียนให้ผิดพลาดน้อยที่สุด (มันก็ต้องผิดพลาดบ้าง) ถ้าเขียนผิดมากๆ กรรมผู้ตรวจก็จะเสื่อมศรัทธาในตัวผู้เขียน ทำให้คะแนนล่วง (ระวัง) ยกตัวอย่างคำที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ เช่น สร้างสรรค์ สรรเสริญ บังสุกุล บิณฑบาต ตักบาตร พรรณนา ศัพท์ แพศย์ ศูทร ฯลฯ เป็นต้น


๗. สะอาดไม่เปรอะเปื้อน
ข้อนี้จัดว่าเป็นส่วนสำคัญมากอีกส่วนหนึ่ง เพราะอะไร? ก็เพราะว่าการขีดฆ่าหรือขูดลบบ่อยๆ หรือมีรอยลบลิขิตเปเปอร์มากเกินไป เรียงความนั้นก็จะหมดความสวยงามไม่น่าอ่าน หมึกที่ใช้เขียนควรใช้สีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น สีไม่ควรใช้ เช่น สีแดงสีม่วง สีเขียว ฯลฯ

นอกจากนั้นแล้ว ความห่างของตัวอักษรในแต่ละบรรทัด รวมทั้งขนาดของตัวอักษร ควรให้มีขนาดสม่ำเสมอเท่ากันไปโดยตลอด โดยเฉพาะตอนสุดท้ายบรรทัดไม่ควรเขียนบีบตัวอักษร เพื่อบรรจุข้อความให้หมดจนตัวอักษรลีบผิดปกติ แลดูไม่งาม

กระทู้ธรรม,ธรรมศึกษา
ความห่างของตัวอักษรแบบนี้ ไม่ควรทำ
แต่งกระทู้ธรรม
ตัวอักษรใหญ่เล็ก อย่าทำ
เรียนกระทู้ธรรม
อย่าเขียนบีบตัวอักษร
เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ควรให้สม่ำเสมอแบบนี้
หลักการทั้ง ๗ ข้อที่กล่าวมานี้เป็นระเบียบที่สนามหลวงใช้ในการพิจารณาตรวจวิชากระทู้ธรรม ดังนั้นหากผู้เรียนศึกษา และทำความให้เข้าใจให้มากทั้งเจ็ดข้อที่ได้กล่าวมาก็จะเห็นว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องทำให้ถูกหลักที่สนามหลวงได้ตั้งไว้เท่านั้น

สุดท้ายหากผู้สอบทำตามวิธีการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ รับรองได้ว่าสนามหลวงจะต้องให้คะแนน 100 คะแนนแน่นอน

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.