กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

สอนธรรมศึกษาชั้นเอก

วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก

กระทู้ธรรมชั้นเอก ในชั้นนี้สนามหลวงกำหนดให้เรียนและออกสอบไว้ ๕ หมวดด้วยกัน คือ
๑. หมวดไม่ประมาท
๒. หมวดจิต
๓. หมวดธรรม
๔. หมวดความเพียร
๕. หมวดสามัคคี
นักเรียนจะต้องท่องสุภาษิตให้ได้อย่างน้อย ๓ สุภาษิต พร้อมที่มาของสุภาษิตนั้น และจะต้องฝึกแต่งอธิบายให้เกิดความชำนาญ พร้อมกับหาข้อธรรมที่จะนำมาอธิบายเสริมสนับสนุนเรื่องที่เขียน
เรียนธรรมศึกษาชั้นเอก

วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก

ธรรมวิจารณ์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาลุ่มลึกอธิบายธรรมโดยปรมัตถเทศนา ซึ่งผู้เรียนจะต้องจำหลักธรรม รู้ความหมายของหลักธรรมนั้น และต้องสามารถอธิบายได้พอสังเขป
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก

วิชาพุทธานุพุทธประวัติชั้นเอก

พุทธานุพุทธประวัติ เป็นวิชาที่กล่าวถึงพระพุทธจริยาวัตร และประวัติพระพุทธสาวก-สาวิกาที่สำคัญ
ในการเรียนพุทธานุพุทธประวัติ ผู้เรียนจะต้องทบทวนความรู้ในวิชาพุทธประวัติชั้นตรี และอนุพุทธประวัติชั้นโทด้วย
ธรรมศึกษาชั้นเอก

วิชากรรมบถ

กรรมบถ เป็นวิชาที่พูดถึงกรรมที่จะทำให้สัตว์โดยเฉพาะมนุษย์เราให้ไปสู่ทุคติ และไปสู่สุคติ
ในชั้นนี้ สนามหลวงกำหนดให้เรียนกรรมบถ กล่าวคือ
- อกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่าง
- กุศลกรรมบถ ๑๐ อย่าง
ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องรู้เข้าใจความหมายแต่ละข้อ พร้อมเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องพอสังเขป

สำหรับนังสือเรียนของธรรมศึกษาชั้นเอก ควรจะเรียกซื้อหนังสือที่ตัวเองอ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องและในหนังสือนั้นควรจะมีตัวอย่างข้อสอบด้วย ส่วนหนังสือผู้เรียนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือทั่วไปได้เลย ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับ เมื่อเทียบกับคุณค่าของหนังสือ และมันก็จะเป็นสมบัติของเราตลอดไป

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.