กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

สอนธรรมศึกษาโท

วิชากระทู้ธรรมชั้นโท

วิชากระทู้ธรรมชั้นโทนี้ นักเรียนต้องแต่งเป็นเทศนาโวหาร ยกสุภาษิตอื่นมาอ้าง ๒ สุภาษิต ไม่ให้ซ้ำกัน บอกชื่อคัมภีร์นั้นด้วย และอธิบายเชื่อมความให้สืบเนื่องกัน ในชั้นนี้จะต้องเขียนลงในใบตอบตั้งแต่ ๓ หน้ากระดาษขึ้นไป

สำหรับการสอบ นักเรียนต้องเรียนพุทธศาสนาสุภาษิตที่สนามหลวงกำหนดขอบข่ายออกสอบไว้ ๕ หมวด คือ หมวดตน, หมวดกรรม, หมวดขันติ, หมวดปัญญา, หมวดคบหา
เรียนธรรมศึกษาโท

วิชาธรรมวิภาคชั้นโท

สำหรับวิชาธรรมวิภาคชั้นนั้น นักเรียนจะต้องสามารถบอกความหมาย เข้าใจความหมายและสามารถอธิบายข้อธรรมนั้นได้ ซึ่งหลักธรรมในชั้นนี้จะมีความยากลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นกว่าในธรรมวิภาคชั้นตรี

สำหรับหัวข้อธรรมที่ต้องเรียน และในชั้นนี้สนามหลวงกำหนดให้ออกสอบ ๓๗ หัวข้อธรรมให้นักเรียนดูที่ ...สารบัญเรียนธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาโท

วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท

อนุพุทธประวัติ เป็นวิชาที่กล่าวถึงประวัติของพระสาวก ๘๐ องค์

แต่ในชั้นธรรมศึกษาโท กำหนดให้เรียนเพียง ๔๐ องค์ ซึ่งนักเรียนจะต้องศึกษาประวัติพระสาวกแต่ละองค์ว่ามีชาติภูมิที่ไหน บิดามารดาชื่ออะไร เหตุใดจึงได้เข้ามาบวช บวชด้วยวิธีอะไร มีใครเป็นอุปัชฌาย์ บรรลุมรรคผลด้วยพระธรรมอะไร และท่านปฏิบัติอย่างไร ทำประโยชน์อะไรบ้าง เป็นเอตทัคคะด้านไหน และปรินิพพานที่ไหน เหล่านี้ต้องจำให้ได้
ธรรมศึกษาชั้นโท

วิชาอุโบสถศีล

อุโบสถศีล เป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
- ศีล
- พระรัตนตรัย
- ความเป็นมาของอุโบสถศีล
- ประเภทของอุโบสถศีล
- การรักษาอุโบสถ
- สิกขาบทของอุโบสถศีล
- สามารถอธิบายถึงอุโบสถศีลทั้ง ๘ ข้อได้โดยสังเขป
- อุโบสถศีลมีผลมากและผลน้อยอย่างไร
- อานิสงส์ของอุโบสถศีล

สำหรับนังสือเรียนของธรรมศึกษาชั้นโท ควรจะเรียกซื้อหนังสือที่ตัวเองอ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องและในหนังสือนั้นควรจะมีตัวอย่างข้อสอบด้วย ส่วนหนังสือผู้เรียนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือทั่วไปได้เลย ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับคุณค่าของหนังสือ และมันก็จะเป็นสมบัติของเราตลอดไป

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.