กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>บูชา2,บูชา</h1>
บูชา หมายถึงการแสดงความยอมรับนับถือ เชื่อฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม ในทางพระพุทธศาสนา จำแนกไว้โดยสรุป ๒ ประการคือ

๑. อามิสบูชา บูชาด้วยอามิส คือวัตถุสิ่งของต่างๆ เช่น การให้เสื้อผ้าอาหาร ที่อยู่ โดยการสำนึกเห้นคุณธรรมความดีของผู้ที่ตนบูชา เช่นชาวพุทธทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ธูปเทียนและของหอมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป้นวัตถุ การบูชาที่ใช้วัตถุทั้งหมดเป้นอามิสบูชา บูชาด้วยวัตถุสิ่งของ

๒. ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติตาม เช่นพุทธศาสนิชนยอมรับนับถือพร้อมที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมตนเข้าหาธรรมะด้วยการประพฤติปฏิบัติดี ตามสมควรแก่ฐานะที่ตนเป้นพ่อ เป็นแม่ เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา เป็นภิกษุสามเณร สรุปความว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีด้วยการปฏิบัติชอบตามธรรม ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้น ทำให้มีปัญญาสูงขึ้น จิตสะอาดเพิ่มขึ้น จนตนเองอยู่เหนืออำนาจของกิเลส แม้จะละกิเลสไม่ได้หมด แต่ก็ยังควบคุมโลภโกรธ หลงไว้ได้ เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม การช่วยหลือบุคคลอื่น ในกิจการงานที่ชอบ การให้ส่วนบุญแก่บุคคลอื่น การชื่นชมในการทำความดีของบุคคลอื่น การฟังธรรม การแสดงธรรมเป็นต้น ล้วนชื่อว่าเป็นปฏิบัติบูชาทั้งนั้น

บูชาทั้ง ๒ ประการนี้ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชา ว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทรงปฏิเสธอามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.