กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>วิธีการเรียนธรรมศึกษาสำหรับฆราวาส,หลักสูตรเรียนธรรมศึกษาและธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

การเรียนธรรมศึกษาสำหรับฆราวาส

บทความนี้จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับการเรียนธรรมศึกษาของฆราวาส ฆราวาสก็คือบุคคลทั่วไปครับที่มีความสนใจหรือใคร่อยากจะเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและนำไปสอบธรรมสนามหลวงเพื่อวัดภูมิความรู้ของตัวเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและเรื่องทางศาสนามากน้อยเพียงใด

การเรียนธรรมศึกษาในปัจจุบันหรือในประเทศไทยของเรานั้น ส่วนใหญ่จะมีการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทั่วไปอยู่แล้วครับและก็จะมีการสอบธรรมสนามหลวงประจำทุกปี ภายในโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนเป็นกิจลักษณะหรืออาจจะประยุกต์เข้าในวิชาพุทธศาสนาเลยแต่บ้างโรงเรียนก็มีการเรียนการสอนโดยตรง หมายถึงการเรียนธรรมศึกษาตามหลักสูตรธรรมสนามหลวง ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้นธรรมศึกษานั้น คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ในแต่ละชั้นจะมีการเรียนอยู่ 4 วิชาด้วยกัน ตามหลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท เอก ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน อ่านได้จากบทความด่านล่างนี้


เกริ่นไปเสียนานเข้าเรื่องตามหัวข้อเลยละกันครับ ผมขอแนะนำเพื่อเป็นแนวทางหรือช่องทางในการเลือกเรียนธรรมศึกษาดังนี้ครับ

1. เรียนธรรมศึกษาจากโรงเรียนโดยตรง
หมายถึงเรียนจากโรงเรียนทั่วไปที่มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาโดยตรงอยู่แล้ว เพราะในโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนธรรมศึกษาอยู่แล้ว แต่วิธีนี้คงจะเหมาะกับเฉพาะเด็กนักเรียนมากกว่าครับ เพราะฆราวาสทั่วไปอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาเรียนกับเวลาการทำงานการทำมาหากินของตัวเอง

2. เรียนธรรมศึกษาได้ด้วยตัวเอง
วิธีนี้ผมคิดว่าเหมาะสำหรับฆราวาสทั่วไปมากที่สุดครับ เพราะผู้เรียนสามารถเรียนอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ทำงาน หรือช่วงเวลาที่ตัวเองว่างจากงานจากธุระส่วนตัว ดังนั้นผมจึงขอแนะนำการเรียนได้ด้วยตัวเอง 2 วิธี ตามด้านล่างนี้ครับ

วิธีที่ 1หาหนังสือเรียนธรรมศึกษาอ่านเอง”  
หน้าตาหนังสือแนะนำหนังสืออ่านได้จากบทความด้านล่างนี้

วิธีที่ 2เรียนธรรมศึกษาออนไลน์
การเรียนธรรมศึกษาออนไลน์หมายถึงการหาข้อมูลอ่านเองทางอินเตอร์เน็ตหรืออ่านหัวข้อธรรมทางอินเตอร์เน็ตครับ เพราะปัจจุบันมีหลายเว็บที่ได้เขียนรายละเอียดหลักสูตร รายวิชาต่างๆ รวมถึงเทคนิคการเรียนการสอบไว้มากมายครับ แต่ถ้าไม่รู้จะหาข้อมูลอ่านหรือเรียนด้วยตัวเองจากที่ไหนผมก็แนะนำเว็บนี้แหล่ะครับอิอิ (คือถ้าไม่เข้าใจก็คอมเม้นถามกันได้)
>> โท
Tip : การเรียนธรรมศึกษายังมีหลายช่องทางกว่าที่ได้พูดมานี้ แต่บทความนี้เป็นเพียงการแนะนำอีกช่องทางหนึ่งที่ฆราวาสทั่วไปอาจจะสนใจเท่านั้นเองครับ

สุดท้ายอย่าลืมอ่านบทความอื่นประกอบด้วยนะครับ และถ้าชอบบทความนี้ก็อย่าลืมกดLike หรือแชร์บอกต่อด้วยนะครับผม
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.