กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ข้อห้ามสำหรับการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h1>

เพื่อให้ถูกหลักการตรวจของสนามหลวงและไม่ทำให้คะแนนของเราลดน้อยลง บทความนี้จึงจะแนะนำข้อห้ามในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมของนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้นเลย และหากมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในอนาคตก็จะ update ให้เรื่อยๆ เพื่อให้ถูกหลักการตรวจของกองธรรมสนามหลวง

ข้อแรกห้ามใช้ปากกาแดงเขียน
<h2>เขียนกระทู้ธรรม</h2>
ปากกาที่สามารถนำมาเขียนเรียงแก้กระทู้ธรรม ให้ใช้ปากกาน้ำเงินและปากกาดำได้เท่านั้น ส่วนปากกาสีอื่นๆ ห้ามใช้เด็ดขาด

ข้อสองห้ามอ้างที่มาของสุภาษิตแบบย่อ
<h3>แต่งกระทู้ธรรม</h3>
ปกติเมื่อเราเขียนสุภาษิตเชื่อมลงไปจะต้องเขียนบอกที่ของสุภาษิตนั้นด้วย ฉะนั้นทุกครั้งที่อ้างที่มาของสุภาษิตผู้เขียนจะต้องเขียนแบบเต็ม เช่น
  • ตัวอย่าง สมดังสุภาษิตที่มาใน ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า

ข้อสามห้ามเขียนติดบรรทัด
<h3>กระทู้ธรรม,ธรรมศึกษา</h3>
วิธีเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรมจะต้องเขียนเว้นบรรทัดเท่านั้น ตั้งแต่เริ่มเขียนสุภาษิตบทตั้งก็ต้อง “เว้นบรรทัด” ไปตลอดจนเขียนเสร็จ

ข้อสี่ ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ำข้อกันแต่จะซ้ำคัมภีร์ได้
<h4>เรียงความแก้กระทู้ธรรม</h4>
สำหรับข้อนี้เป็นของธรรมศึกษาโทและเอกเท่านั้น เพราะต้องอ้างสุภาษิตตามจำนวนชั้นของตนเอง ดังนั้นเวลานำสุภาษิตที่เตรียมไปเชื่อมกับสุภาษิตบทตั้ง อย่าอ้างสุภาษิตบทเดียวกันสองครั้ง แต่จะอ้างที่มาหรือคัมภีร์ซ้ำกันได้

ข้อห้าห้ามเขียนด้วยตัวเลขอารบิก
<h5>แก้กระทู้ธรรม</h5>
ตัวเลขเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สนามหลวงให้ความสำคัญและตั้งหลักเกณฑ์ว่าผู้สอบจะต้องเขียนเฉพาะเลขไทยเท่านั้น ส่วนเลขอารบิกห้ามเขียนลงในกระดาษคำตอบเด็ดขาด

ข้อหก “ห้ามส่งกระดาษเปล่า (ในการสอบธรรมสนามหลวง
<h6>เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h6>
ขอแนะนำจากใจเลยว่าวิชานี้จะอธิบายดี ไม่ดี ขอให้เขียนให้เสร็จไว้ก่อนและให้ถูกหลักเกณฑ์การเขียน การตรวจของสนามหลวง โครงสร้างไว้ก่อน (ธรรมศึกษาตรีเขียนให้ได้ 2 หน้ากระดาษขึ้นไป, ธรรมศึกษาโทเขียนให้ได้ 3 หน้ากระดาษขึ้นไป, และธรรมศึกษาเอกเขียนให้ได้ 4 หน้ากระดาษขึ้นไป)

ส่วนเนื้อหาของท่านอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้าง ขอให้เป็นดุลพินิจของกรรมการตรวจข้อสอบ แต่ถ้าหากคุณไม่เขียนอะไรเลย หรือเขียนได้ครึ่งเดียวหน้าเดียวคุณมีสิทธิ์สอบตกได้ทันที (แย่เลย) 
  • เพราะว่าหากมีวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้คะแนนต่ำกว่า 25 คะแนน แม้จะร่วมครบทุกวิชาแล้วได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็ตาม ให้ถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นการสอบตก (เจอกันปีต่อไปนะอิอิ)

ศึกษาการให้คะแนนและการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา อ่านดูได้ที่
สุดท้ายหวังว่าคงจะเข้าใจและขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคน

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.