กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ


  1. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  ตอบ เรื่องพระพุทธเจ้า
  2. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ?
  ตอบ จัณฑาล
  3. สักกชนบท ตั้งอยู่ในตอนใดของชมพูทวีป ?
  ตอบ เหนือ
  4. อะไรเป็นอาชีพหลักของพวกศากยวงศ์ ?
  ตอบ ทำนา
  5. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ?
  ตอบ โกลิยะ
  6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับวันใด ?
  ตอบ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
  7. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติใต้ต้นไม้ใด ?
  ตอบ ต้นสาละ
  8. หลังมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  ตอบ พระนางปชาบดี
  9. พระมหาบุรุษบรรพชาแล้วได้พบใครก่อน ?
  ตอบ พระเจ้าพิมพิสาร
  10. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ?
  ตอบ อุรุเวลาเสนานิคม
  11. ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?
  ตอบ มัชฌิมาปฏิปทา
  12. ต้นอัสสัตถพฤกษ์ คือต้นอะไร ?
  ตอบ ต้นโพธิ
  13. ใครเป็นพยานในการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
  ตอบ ปัญจวัคคีย์
  14. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?
  ตอบ ต้นอชปาลนิโครธ
  15. พระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมใดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิหลังจากตรัสรู้ได้ ๗ วัน ?
  ตอบ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒
  16. พระพุทธเจ้า ดำริถึงใครที่ควรรับเทศนาเป็นอันดับแรก ?
  ตอบ อุทกดาบส
  17. พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ?
  ตอบ อนัตตลักขณสูตร
  18. ใครเป็นปฐมเอหิภิกขุอุปสัมปทา ?
  ตอบ พระอัญญาโกทัญญะ
  19. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร ?
  ตอบ ยสกุลบุตร
  20. ใครเป็นพระอรหันต์ลำดับที่ ๗ ของโลก ?
  ตอบ พระยสะ
  21. พระสาวกรุ่นแรกที่ประกาศพระศาสนาส่วนมากเป็นสหายใคร ?
  ตอบ พระยสะ
  22. ท่านจะพึงแสวงหาหญิง หรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว ?
  ตอบ พระพุทธเจ้า
  23. พระพุทธองค์แสดงธรรมอะไร โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ?
  ตอบ อาทิตตปริยายสูตร
  24. ใครเป็นผู้ถวายอารามแก่พระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ?
  ตอบ พระเจ้าพิมพิสาร
  25. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคในเรื่องใด ?
  ตอบ ความง่วง
  26. พระพุทธเจ้าได้อัครสาวกทั้งสองที่แคว้นใด ?
  ตอบ มคธ
  27. ผู้ใด ได้รับการบวชโดยโอวาท ๓ ข้อ ?
  ตอบ พระมหากัสสปะ
  28. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?
  ตอบ สิงคาลมาณพ
  29. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพาน กี่เดือน ?
  ตอบ ๓ เดือน
  30. ใครหัวดื้อจึงถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ ?
  ตอบ พระฉันนะ
  31. ใครเป็นปัจฉิมสาวก ?
  ตอบ พระสุภัททะ
  32. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ ความไม่ประมาท
  33. พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป หลังสังคายนาครั้งใด ?
  ตอบ ครั้งที่ ๓

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.