กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ


  1. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  ตอบ ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
  2. พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษย์โลกนี้ อยู่สววรค์ชั้นไหน ?
  ตอบ ดุสิต
  3. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ 4 ?
  ตอบ จัณฑาล
  4. กัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?
  ตอบ พระเจ้าโอกกากราช
  5. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ?
  ตอบ ลุมพินีวัน
  6. พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ พระนามว่าอย่างไร ?
  ตอบ พระเจ้าสุทโธทนะ
  7. คำว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?
  ตอบ ผู้มีความต้องการสำเร็จ
  8. หลังจากพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ใครทำหน้าที่เปนผู้ดูแลเจ้าชายสิทธัตถกุมาร ?
  ตอบ พระนางปชาบดี
  9. ดาบสที่ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะชื่อว่าอะไร ?
  ตอบ อสิตดาบส
  10. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  ตอบ วิศวามิตร
  11. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร ?
  ตอบ พิธีแรกนาขวัญ
  12. ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ?
  ตอบ ฆฏิกาพรหม
  13. พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว ประทับแรมชั่วคราวที่ไหน ?
  ตอบ อนุปิยอัมพวัน
  14. การบำเพ็ญทุกรกิริยา จัดเข้าในข้อใด ?
  ตอบ อัตตกิลมถานุโยค
  15. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
  ตอบ เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
  16. ทางสายกลาง คืออะไร ?
  ตอบ มรรค 8
  17. ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?
  ตอบ มัชฌิมาปฏิปทา
  18. พระพุทธเจ้าทรงชนะมารได้ด้วยธรรมอะไร ?
  ตอบ บารมี 10
  19. คำว่า สัมมาสัมโพธิญาณ หมายความว่าอย่างไร ?
  ตอบ ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบ
  20. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
  ตอบ สมมติสัจจะ
  21. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่สัปดาห์ ?
  ตอบ 7 สัปดาห์
  22. นิโครธ เป็นชื่อของต้นไม้อะไร ?
  ตอบ ต้นไทร
  23. พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัย จะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรก ?
  ตอบ อาฬารดาบส
  24. ใครเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ?
  ตอบ พระอัญญาโกณฑัญญะ
  25. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นอริยบุคคลชั้นไหน ?
  ตอบ พระโสดาบัน
  26. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ 3 คือใคร ?
  ตอบ บิดาของพระยสะ
  27. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน ?
  ตอบ อิสิปตนมฤคทายวัน
  28. พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวก ไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก กี่องค์ ?
  ตอบ 60 องค์
  29. ชฏิล 3 พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุอรหันต์ เพราะฟังธรรมใด ?
  ตอบ อาทิตตปริยายสูตร
  30. ในชฏิล 3 พี่น้อง คนสุดท้องมีชื่อว่าอะไร?
  ตอบ คยากัสสปะ
  31. วัดแห่งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารถวายในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
  ตอบ เวฬุวัน
  32. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียร มีอุปสรรคในเรื่องใด ?
  ตอบ ความง่วง
  33. ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย แก่พระพุทธเจ้า ?
  ตอบ นายจุนทะ
  34. ใครเป็นสาวกองค์ท้ายของพระพุทธเจ้า ?
  ตอบ พระสุภัททะ
  35. ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใคร เป็นศาสดาแทน ?
  ตอบ พระธรรมวินัย
  36. พระพุทธโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ ความไม่ประมาท
  37. สังเวชนียสถาน มีกี่ตำบล ?
  ตอบ 4 ตำบล
  38. สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?
  ตอบ เนปาล
  39. หลังจากสังคายนาครั้งใด ทำให้พุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป ?
  ตอบ ครั้งที่ 3

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.