กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ

  1. พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องเรื่องอะไร ?
  ตอบ พระพุทธเจ้า
  2. ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะ จะมาอุบัติในโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน ?
  ตอบ ดุสิต
  3. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมมิตอย่างไร ?
  ตอบ พญาช้างเผือกชูดอกบัว
  4. พระพุทธเจ้า ประสูติก่อนพุทธศักราชกี่ปี ?
  ตอบ 80 ปี
  5. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ?
  ตอบ ประสูติ
  6. เมื่อพระมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  ตอบ พระนางปชาบดี
  7. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชิต ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?
  ตอบ อโนมา
  8. มหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาที่ไหน ?
  ตอบ อุรุเวลาเสนานิคม
  9. มหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
  ตอบ ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
  10. ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางการตรัสรู ?
  ตอบ มัชฌมาปฏิปทา
  11. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด ?
  ตอบ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
  12. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
  ตอบ อริยสัจจะ
  13. เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า ?
  ตอบ 3 เหล่า
  14. ทางสุดโต่ง 2 อย่างและทางสายกลางอยู่ในพระสูตรใด ?
  ตอบ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  15. พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ?
  ตอบ อนัตตลักษณสูตร
  16. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?
  ตอบ โสดาบัน
  17. พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทเป็นปฐมเอหิภิกขุ ?
  ตอบ พระอัญญาโกณฑัญญะ
  18. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร ?
  ตอบ ยสกุลบุตร
  19. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ 3 คือใคร ?
  ตอบ บิดาของพระยสะ
  20. พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอะไรโปรดชฏิล 3 พี่น้อง ? 
  ตอบ อาทิตตปริยายสูตร
  21. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
  ตอบ 15 วัน
  22. ขณะบำเพ็ญเพียร พระโมคคัลลานะมีอุปสรรคในเรื่องใด ?
  ตอบ ความง่วง
  23. พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทด้วยโอวาท 3 ข้อ ?
  ตอบ พระมหากัสสปะ
  24. วันจตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?
  ตอบ โอวาทปาฏิโมกข์
  25. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง 6 แก่ใคร ?
  ตอบ สิงคาลมาณพ
  26. เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?
  ตอบ พระมหาโมคคัลลานะ
  27. ใครทำปุพเพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา ?
  ตอบ พระเจ้าพิมพิสาร
  28. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
  ตอบ ปาวาลเจดีย์
  29. พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ 45 ณ ที่ไหน ?
  ตอบ เวฬุวันคาม
  30. ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ ความไม่ประมาท
  31. พระพุทธองค์ตรัสสั่งให้ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร ?
  ตอบ พระฉันนะ
  32. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีชื่อว่าอะไร ?
  ตอบ มกุฏพันธเจดีย์
  33. ใครเป็นผู้ทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  ตอบ โทณพราหมณ์
  34. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงมอบหมายใครเป็นศาสดาแทน ?
  ตอบ พระธรรมวินัย
  35. การรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ การสังคายนา
  36. พระอานนท์ถามใครจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
  ตอบ พระอนุรุทธะ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.