กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค


  ๑. ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมหมวดไหน?
  ตอบ ธรรมมีอุปการะมาก
  ๒. สติ ควรใช้เมื่อใด?
  ตอบ ในกาลทุกเมื่อ
  ๓. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ?
  ตอบ ให้เป็นคนรอบคอบ
  ๔. คนประมาท เพราะขาดธรรมอะไร?
  ตอบ สติ สัมปชัญญะ
  ๕. อะไร บั่นทอนสติและสัมปชัญญะ?
  ตอบ ยาบ้า
  ๖. หิริ ตรงกับข้อใด?
  ตอบ ละอายใจ
  ๗. การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดธรรมข้อใด?
  ตอบ หิริ โอตตัปปะ
  ๘. ยิ้มได้เมื่อภัยมา เป็นลักษณะของคนมีธรรมข้อใด?
  ตอบ ขันติ โสรัจจะ
  ๙. ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร?
  ตอบ บิดามารดา
  ๑๐. กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร?
  ตอบ ผู้รู้จักตอบแทนคุณ
  ๑๑. ผู้รู้ดีรู้ขอบและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม คือใคร?
  ตอบ พระพุทธเจ้า
  ๑๒. ข้อใดเป็นคุณของพระธรรม?
  ตอบ ป้องกันอบาย
  ๑๓. ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์?
  ตอบ สอนให้ทำความดี
  ๑๔. การฝึกสมาธิ ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าข้อใด?
  ตอบ ทำใจให้ผ่องใส
  ๑๕. การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด?
  ตอบ ทำดี พูดดี คิดดี
  ๑๖. ความดีความชั่วต่างกันอย่างไร?
  ตอบ ผลที่ได้รับ
  ๑๗. หมู่คณะแตกร้าว เพราะวจีทุจริตข้อใด?
  ตอบ พูดส่อเสียด
  ๑๘. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร?
  ตอบ คนมีโมหะ
  ๑๙. การบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด?
  ตอบ ทานมัย
  ๒๐. คบคนดี ฟังวจีท่าน วิจารณ์ปฏิบัติ ตรงกับข้อใด?
  ตอบ วุฒิธรรม
  ๒๑. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร?
  ตอบ ถูกศีลธรรม
  ๒๒. ข้อใด ทำให้เกียรติยศดับสูญดุจจันทร์แรม?
  ตอบ อคติ ๔
  ๒๓. ผู้ใหญ่วางตนอย่างไร จึงเป็นที่เคารพยกย่องของผู้น้อย?
  ตอบ เว้นอคติ
  ๒๔. คนที่รักทำผิดไม่ลงโทษ จัดเข้าในข้อใด?
  ตอบ ฉันทาคติ
  ๒๕. ข้อใดตรงกับภาวนาปธาน?
  ตอบ เพียรให้กุศลเกิด
  ๒๖. สงบจิต พิชิตกิเลส หมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด?
  ตอบ อุปสมะ
  ๒๗. นักกีฬาฝึกฝนประสบความสำเร็จ เพราะมีธรรมข้อใด?
  ตอบ อิทธิบาท ๔
  ๒๘. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด?
  ตอบ ปรารถนาให้เป็นสุข
  ๒๙. เห็นเพื่อนได้เหรียญทอง ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด?
  ตอบ มุทิตา
  ๓๐. ไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ชื่อว่าเจริญพรหมวิหารข้อใด?
  ตอบ อุเบกขา
  ๓๑. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด?
  ตอบ ทนได้ยาก
  ๓๒. กรรมข้อใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน?
  ตอบ อนันตริยกรรม
  ๓๓. อนันตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร?
  ตอบ ตกนรกอเวจี
  ๓๔. การพิจารณากรรมเนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร?
  ตอบ บรรเทาความเห็นผิด
  ๓๕. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลของอะไร?
  ตอบ ฟังธรรม
  ๓๖. อยู่ให้เขาสบายใจ ไปให้เขาคิดถึง เพราะมีธรรมข้อใด?
  ตอบ สาราณิยธรรม
  ๓๗. คนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใด?
  ตอบ มัตตัญญุตา
  ๓๘. เมื่อประสบโลกธรรม ๘ ควรทำอย่างไร ?
  ตอบ รู้เท่าทันตามจริง


Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.