กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค


  1. ธรรมีอุปการมะได้แก่ข้อใด ?
  ตอบ สติ-สัมปชัญญะ
  2. ทำงานผิดพลาดเพราะขาดธรรมข้อใด ?
  ตอบ ธรรมมีอุปการะมาก
  3. ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า พระในบ้าน ?
  ตอบ พ่อแม่
  4. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีขันติ โสรัจจะ ?
  ตอบ ยิ้มได้เมื่อภัยมา
  5. ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?
  ตอบ พระรัตนตรัย
  6. คำพูดเช่นได มีผลทำลายความสามัคคี ?
  ตอบ พูดส่อเสียด
  7. เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?
  ตอบ โมหะ
  8. ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ จักร 4
  9. ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร 4 จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ มีความเจริญ
  10. ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของอคติ จะมีผลอย่างไร ?
  ตอบ ขาดความยุติธรรม
  11. หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในสันดาน ตรงกับปธาน 4 ข้อใด ?
  ตอบ ภาวนาปธาน
  12. ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดธรรมใด ?
  ตอบ อธิษฐานธรรม
  13. ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?
  ตอบ วิริยะ
  14. เห็นคนอื่นได้ดีมีควาสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?
  ตอบ มุทิตา
  15. อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?
  ตอบ ตัณหา
  16. ปัญญาที่เกิดจากการฟัง เรียกว่าอะไร ?
  ตอบ สุตมยปัญญา
  17. ธรรมข้อใดเป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?
  ตอบ วิริยะ
  18. ขันธ์ 5 ย่อลงเป็น 2 อย่าง ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ นามกับรูป
  19. เมาไม่ขับตั้งสติก่อนสตาร์ท แสดงถึงคารวะในข้อใด ?
  ตอบ ความไม่ประมาท
  20. สาราณียธรรมสอนให้เป็นคนเช่นไร ?
  ตอบ รู้รักสามัคคี
  21. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?
  ตอบ ทรัพย์ภายใน

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.