กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค


  1. ธรรมข้อใดทำให้เป็นคนไม่ประมาท ?
  ตอบ สติ สัมปชัญญะ
  2. ธรรมที่คอยกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ?
  ตอบ สัมปชัญญะ
  3. ความระลึกได้ก่อนทำ พูด คิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ?
  ตอบ สติ
  4. ข้อใด จัดเป็นความละอายใจ ?
  ตอบ รังเกียจทุจริต
  5. ข้อใดมีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ?
  ตอบ กลัวผลบาป
  6. ขันติ คือความอดทน หมายถึงทนต่ออะไร ?
  ตอบ ทนเจ็บป่วย
  7. ธรรมข้อใด ทำคนให้งามโดยไม่ต้องเสริมแต่ง ?
  ตอบ ขันติ โสรัจจะ
  8. บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?
  ตอบ กตัญญู กตเวที
  9. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?
  ตอบ รู้จักทดแทนคุณ
  10. กตัญญูกตเวทีบุคคล ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ?
  ตอบ ความตระหนี่
  11. รตนะในพระพุทธศาสนาได้แก่ข้อใด ?
  ตอบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  12. พระธรรม คืออะไร ?
  ตอบ คำสั่งสอน
  13. พระธรรมมีคุณอย่างไร ?
  ตอบ ป้องกันอบาย
  14. พระสงฆ์มีคุณอย่างไร ?
  ตอบ สอนให้ทำความดี
  15. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?
  ตอบ พระพุทธ
  16. โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 อย่างตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
  17. ทำอย่างไรถึงจะไม่ตกไปในที่ชั่ว ?
  ตอบ ปฏิบัติตามธรรม
  18. ข้อใดเป็นผลของการพูดคำหยาบ ?
  ตอบ ทำให้เจ็บใจ
  19. คนต้มตุ๋นหลอกหลวง ชื่อว่าประพฤติทุจริตข้อใด ?
  ตอบ พูดเท็จ
  20. วจีสุจริตข้อใดส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง ?
  ตอบ ไม่พูดส่อเสียด
  21. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ตรงกับ วจีสุจริตข้อใด ?
  ตอบ ไม่พูดคำหยาบ
  22. ผู้ไม่คิดร้ายทำร้ายคนอื่นให้เดือดร้อน ชื่อว่าประพฤติสุจริตข้อใด ?
  ตอบ มโนสุจริต
  23. มูลเหตุแห่งความผิดของคน คืออะไร ?
  ตอบ โลภะ โทสะ โมหะ
  24. ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?
  ตอบ โลภะ
  25. มีโทษมากและคลายช้า คือกิเลสข้อใด ?
  ตอบ โมหะ
  26. อะไรเป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี ?
  ตอบ กุศลมูล
  27. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความหลงงมงาย ?
  ตอบ เชื่อเหตุผล
  28. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ?
  ตอบ ทำดี พูดดี คิดดี
  29. โยนิโสมนสิการในวุฑฒิธรรม หมายถึงอะไร ?
  ตอบ ตริตรองให้รู้สิ่งดีชั่ว
  30. ผู้ไม่มีเวรภัยแก่ใคร เพราะทำบุญอะไร ?
  ตอบ รักษาศีล
  31. ได้ดีเพราะบุญหนุนส่ง ตรงกับจักรธรรมข้อใด ?
  ตอบ ปุพเพกตปุญญตา
  32. ท่านเปรียบธรรมข้อใดดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ ?
  ตอบ จักร 4
  33. เมื่ออคติเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกทำลายคืออะไร ?
  ตอบ ความยุติธรรม
  34. พ่อแม่ตามใจลูกจนเสียคน เพราะมีอคติข้อใด ?
  ตอบ ฉันทาคติ
  35. อธิษฐานธรรม หมายถึงธรรมเช่นไร ?
  ตอบ ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
  36. รู้เหตุรู้ผล ตรงกับอธิษฐานธรรมข้อใด ?
  ตอบ ปัญญา
  37. ข้อใดตรงกับสังวรปธาน ?
  ตอบ เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น
  38. คนบรรลุความสำเร็จทุกอย่าง เพราะมีธรรมข้อใด ?
  ตอบ อิทธิบาท 4
  39. เห็นคนทำผิด อยากช่วย แต่ช่วยไม่ได้ ควรใช้ธรรมข้อใด ?
  ตอบ อุเบกขา
  40. การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกับข้อใด ?
  ตอบ มุทิตา
  41. อนันตริยกรรม 5 ให้ผลอย่างไร ?
  ตอบ ตกนรกอเวจี
  42. การพิจารณาความแก่เนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร?
  ตอบ บรรเทาความเมาในวัย
  43. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด เพราะขาดสัปปุริสธรรมข้อใด?
  ตอบ ปุคคลปโรปรัญญุตา

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.