กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

  เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค


  1. สิตสัมปชัญญะ จัดเป็นธรรมอะไร?
  ตอบ ธรรมมีอุปการะมาก
  2. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีธรรมเป็นโลกบาล?
  ตอบ ละอายชั่วกลัวบาป
  3. ธรรมใดเป็นพื้นฐานให้คนมีศีล?
  ตอบ ตอบหิริและโอตตัปปะ
  4. ความงามข้อใดสำคัญที่สุด?
  ตอบ งามจิตใจ
  5. ธรรมข้อใด จัดเป็นเครื่องหมายของคนดี?
  ตอบ กตัญญูกตเวทิตา
  6. ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า พุทธะ ?
  ตอบ ผู้รู้ ผู้ติ่น ผู้เบิกบาน
  7. ข้อใดเป็นคุณของพระธรรม ?
  ตอบ ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
  8. หน้าที่หลักของพระสงฆ์ ?
  ตอบ เรียน ปฏิบัติ สอน
  9. ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า ?
  ตอบ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส่
  10. สังคมแตกราวเพราะวจีทุจริตข้อใด ?
  ตอบ พูดส่อเสียด
  11. เห็นอย่างไรชื่อว่าเห็นผิดจากคลองธรรม?
  ตอบ ดีเองชั่วเอง
  12. คนจะดีหรือชั่วเพราะอะไร ?
  ตอบ การกระทำ
  13. คนถูกโลภะครอบงำมีลักษณะเช่นใด?
  ตอบ เห็นแก้ตัว
  14. คนถูกโมหะครอบงำมีลักษณะเช่นใด ?
  ตอบ เชื่อง่าย
  15. อโทสะเป็นเหตุให้เกิดกุศลกรรมข้อใด ?
  ตอบ ไม่โมโหร้าย
  16. ธรรมใดเป็นรากเหง้าแห่งคุณธรรม ?
  ตอบ กุศลมูล
  17. หลักธรรมใดที่สัตบุรุษบัญญัติไว้  ?
  ตอบ ทาน การบวช เลี้ยงดูพ่อแม่
  18. ข้อใดจัดเป็นบุญตามความหมายบุญกิริยาวัตถุ ?
  ตอบ ความสุข
  19. ผู้ถูกความตระหนี่ครอบงำควรประพฤติธรรมข้อใด ?
  ตอบ บริจาคทาน
  20. เพราะเหตุใดจึงควรคบสัตบุรุษ ?
  ตอบ เพราะทำให้ได้ดี
  21. ปฏิรูปเทสมีลักษณะเช่นไร ?
  ตอบ มีคนดีในนสังคมมาก
  22. ประพฤติเช่นไร จึงชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?
  ตอบ ละชั่วประพฤติดี
  23. คำว่า ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร จัดเข้าในอคติข้อไหน ?
  ตอบ ฉันทาคติ
  24. จะรักษาความเที่ยงธรรมไว้ได้ต้องเว้นจากอะไร ?
  ตอบ อคติ 4
  25. สังวรปธานมีประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ ป้องกันมิให้อกุศลเกิด
  26. สัจจาธิษฐานตรงกับข้อใด ?
  ตอบ ตั้งใจจริง
  27. สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบใจในอธิษฐานธรรม คือข้อใด?
  ตอบ ราคะ โทสะ โมหะ
  28. คนทำงานไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดธรรมใด?
  ตอบ อิทธิบาท ๔
  29. วิริยะควรใช้เมื่อใด ?
  ตอบ ท้อถอย
  30. คนเช่นไร ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ?
  ตอบ มีสติ
  31. คนที่ริษยาผู้อื่นเพราะขาดธรรมอะไร ?
  ตอบ มุทิตา
  32. ทุกข์ในอริยสัจ ๔ เกิดจากอะไร ?
  ตอบ ความอยาก
  33. การพิจารณาความเจ็บป่วยเนืองๆ ช่วยบรรเทาอะไร ?
  ตอบ ความเมาในความไม่มีโรค
  34. คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะควรประพฤติธรรมใด ?
  ตอบ สาราณิยธรรม
  35. ทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ภายนอกอย่างไร ?
  ตอบ โจรขโมยไม่ได้
  36. ผู้วางตนเหมาะสมตามฐานะ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  ตอบ อัตตัญญุตา
  37. เมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ความทำอย่างไร ?
  ตอบ ไม่ยินดียินร้าย

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.