กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

บทความนี้ต่อเนื่องจากที่ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การแต่งกระทู้ธรรมตรี ธรรมโท และธรรมเอกที่สนามหลวงกำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติตามในการสอบกระทู้ธรรมสนามหลวงไปแล้วนั้น ในบทความนี้จึงอยากจะเสนอหลักเกณฑ์อีกแง่มุมหนึ่งเพื่อให้หลักการแต่งกระทู้ธรรมทั้ง 5 ข้อที่สนามหลวงกำหนดไว้นั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ
<h1>หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม,กระทู้ธรรม</h1>
หลักเกณฑ์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การแต่งกระทู้ดังกล่าว และหลักเกณฑ์ที่ว่ามานี้มีอยู่ 4 ข้อสั้นๆ ดังนี้

            1. รูปแบบถูกต้องตามเกณฑ์
            2. โดดเด่นเนื้อหาจับใจ
            3. ภาษาอ่านแล้วเลื่อนไหล
            4. สะอาด ถูกใจ ไม่เปรอะเปื้อน

เห็นมัยครับสั้นๆ จำได้ง่ายด้วย และผู้เรียนยังสามารถที่จะจำเป็นบทเป็นกลอนได้ด้วย ดังนี้ครับ

          “รูปแบบถูกต้องตามเกณฑ์     โดดเด่นเนื้อหาจับใจ
             ภาษาอ่านแล้วเลื่อนไหล        สะอาด ถูกใจ ไม่เปรอะเปื้อน

ที่นี้ผมจึงขอขยายความแต่ละข้อเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้ที่สนใจอีกด้วย ดังนี้ครับ

1. รูปแบบถูกต้องตามเกณฑ์ ก็คือเขียนให้ถูกตามหลักเกณฑ์ที่ทางสนามหลวงกำหนดไว้ คือ
1.1 เขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงครึ่งบรรทัด
1.2 ต้องเขียนให้ได้ 2หน้ากระดาษชั้นตรี, 3หน้ากระดาษชั้นโท, 4หน้ากระดาษชั้นเอก และเว้นบรรทัดด้วยทุกครั้ง
1.3 ต้องอ้างพุทธศาสนสุภาษิตอื่นมาอธิบายประกอบด้วย 1สุภาษิตชั้นตรี, 2สุภาษิตชั้นโท, 3สุภาษิตชั้นเอก
1.4 จัดวางรูปแบบการเขียนสุภาษิต การเขียนอารัมภบท การย่อหน้า การสรุปต้องจัดวางให้ตรงกันกันและถูกต้องตามหลักที่สนามหลวงกำหนดไว้

2. โดดเด่นเนื้อหาจับใจ คือเขียนอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกมาอ้างให้สมเหตุสมผล นำเสนอเนื้อหาตามลำดับ ผู้อ่านแล้วเข้าใจ ปลุกใจให้ปฏิบัติตาม ซึ่งการอธิบายให้มีเนื้อหาโดดเด่นจับใจนั้นมีเทคนิคอยู่ 2 ประการ คือ
2.1 การจับประเด็นหลัก
2.2 ชักเข้าหาหลักธรรม

          เทคนิค 2 อย่างนี้ผู้เขียนได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วในบทความชื่อ “เทคนิคการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม"

3. ภาษาอ่านแล้วเลื่อนไหล คือภาษาที่ใช้เขียนต้องเขียนด้วยถ้อยคำสำนวนที่อ่านง่ายเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงคำที่ไม่สุภาพ คำที่เป็นภาษาตลาดหรือคำภาษาพูด ตัวอย่างเช่น
          คำว่า กิน เวลาเขียนให้ใช้คำว่า รับประทาน
          คำว่า พ่อ แม่ เวลาเขียนให้ใช้คำว่า บิดา มารดา
          คำว่า ตาย เวลาเขียนให้ใช้คำว่า สิ้นชีพ
          นอกจากนี้เวลาเขียนต้องเขียนสระ พยัญชนะ สะกดการันต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาอย่าให้ตกหล่น

4. สะอาด ถูกใจ ไม่เปรอะเปื้อน คือพยายามอย่าให้มีรอยลบ รอยขีดฆ่าจนดูสกปรก หากจำเป็นต้องขีดฆ่าให้ใช้ปากกา ขีดฆ่าตัดข้อความพียงเส้นเดียว อย่าขีดฆ่าจนดำเลอะเทอะ ถ้าเลอะมากให้เขียนใหม่

หลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อนี้ถือว่ามีความสำคัญมากในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม เพราะนอกจากนักเรียนจะต้องเขียนให้ได้ตามหลักการแต่งกระทู้ธรรมที่สนามหลวงได้กำหนดไว้ยังจะต้องให้ถูกต้องตามนี้ด้วยครับ
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.