กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก

ตามประกาศสนามหลวงที่ใช้ในปัจจุบัน

ขอบข่าย
วิชาเรียงแก้กระทู้ธรรม
หนังสือ
ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๓ สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
ให้เรียน
อัปปมาทวรรค    หมวด ไม่ประมาท
จิตตวรรค           หมวด จิต
ธรรมวรรค          หมวด ธรรม
วิริยวรรค            หมวด ความเพียร
สามัคคีวรรค       หมวด สามัคคี
รวม ๕ หมวด ๕๔ สุภาษิต

ขอบข่าย
วิชาธรรมวิจารณ์
หนังสือ
ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา
ให้เรียน
นิพพิทา
ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
สังขาร
อนิจจลักษณะ
ทุกขลักษณะ
อนัตตลักษณะ

วิราคะ
ไวพจน์แห่งวิราคะ
วิมุตติ
วิมุตติ ๒
วิมุตติ ๕

วิสุทธิ
วิปัสสนาญาณ ๙
วิสุทธิ อีกบรรยายหนึ่ง
วิสุทธิ ๗
สันติ
ปฏิปทาแห่งสันติ

นิพพาน
มติแห่งลัทธิภายนอก
มติข้างพระพุทธศาสนา
นิพพานธาตุ ๒
บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพิทา
บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน
บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน
บาลีแสดงนิพพานทั้ง ๒ บรรยาย
บาลีใช้ ปรินิพพาน หมายอนุปาทิเสส
บาลีใช้ ปรินิพพุต แทนปรินิพพาน
มติปรารถพระพุทธเจ้าหลายองค์
ปฏิปทาแห่งนิพพาน

หนังสือสมถกรรมฐาน

หัวใจสมถกรรมฐาน
กายคตาสติ
เมตตา
พุทธานุสสติ
กสิณ
จตุธาตุววัตถานะ

สมถภาวนา

พระพุทธคุณ

หนังสือธรรมสมบัติ

หมวดที่ ๑๐ วิปัสสนากัมมัฏฐาน


ขอบข่าย
วิชาพุทธาพุทธประวัติ
หนังสือ
ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ให้เรียน
ทั้งเล่ม


ขอบข่าย
วิชาวินัย (กรรมบถ)
หนังสือ
ใช้หนังสือหลักสูตรกรรมบถของพระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปัญญาสิริ ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ให้เรียน
ทั้งเล่ม


หมายเหตุ : หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก ประกอบการเรียนการสอบ สามารถใช้หนังสือเรียนทั่วไปได้ตามสะดวก
และสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่าย ร้านหนังสือทั่วไป.

- แก้ไข วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
<h1>ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.