กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท

ตามประกาศสนามหลวงที่ใช้ในปัจจุบัน

ขอบข่าย
วิชาเรียงแก้กระทู้ธรรม
หนังสือ
ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
ให้เรียน
อัตตวรรค     หมวด ตน
กัมมวรรค     หมวด กรรม
ขันติวรรค     หมวด ขันติ
ปัญญาวรรค  หมวด ปัญญา
เสวนาวรรค   หมวด คบหา
รวม ๕ หมวด ๓๒ สุภาษิต

ขอบข่าย
วิชาธรรมวิภาค
หนังสือ
ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒
ให้เรียน
ทุกะ หมวด ๒   
กัมมัฏฐาน ๒, กาม ๒, บูชา ๒, ปฏิสันถาร ๒, สุข ๒ (กายิกสุข เจตสิกสุข), อกุศลวิตก ๓, กุศลวิตก ๓, อัคคิ ๓, อธิปเตยยะ ๓, ญาณ ๓ (สัจจญาณ), ตัณหา ๓, ปาฏิหาริยะ ๓, ปิฎก ๓, พุทธจริยา ๓, วัฏฏะ ๓, สิกขา ๓

จตุกกะ หมวด ๔          
อปัสเสนธรรม ๔, อัปปมัญญา ๔, พระอริยบุคคล ๔, โอฆะ ๔, กิจในอริยสัจ ๔, บริษัท ๔, บุคคล ๔, มรรค ๔, ผล ๔

ปัญจกะ หมวด ๕         
อนุปุพพีกถา ๕, มัจฉริยะ ๕, มาร ๕, เวทนา ๕

ฉักกะ หมวด ๖ 
จริต ๖, ธรรมคุณ ๖

สัตตกะ หมวด ๗         
วิสุทธิ ๗

อัฏฐกะ หมวด ๘          
อวิชชา ๘

นวกะ หมวด ๙ 
พุทธคุณ ๙, สังฆคุณ ๙

ทสกะ ๑๐        
บารมี ๑๐

ทวาทสกะ หมวด ๑๒    
กรรม ๑๒
รวม ๓๗ หัวข้อธรรม

ขอบข่าย
วิชาอนุพุทธประวัติ
หนังสือ
ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ และพุทธานุพุทธประวัติ อันกล่าวเฉพาะประวัติพระสาวก สังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) และศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา ชั้นนี้ กำหนดให้เรียนประวัติของพระสาวกจำนวน ๔๐ รูป
ให้เรียน
- พระอัญญาโกณฑัญญเถระ
- พระอุรุเวลกัสสปเถระ
- พระสารีบุตรเถระ
- พระโมคคัลลานเถระ
- พระมหากัสสปเถระ
- พระมหากัจจายนเถระ
- พระโมฆราชเถระ
- พระราธเถระ
- พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
- พระกาฬุทายีเถระ
- พระนันทเถระ
- พระราหุลเถระ
- พระอุบาลีเถระ
- พระภัททิยเถระ
- พระอนุรุทธเถระ           
- พระอานนทเถระ          
- พระโสณโกฬิวิสเถระ
- พระรัฐบาลเถระ
- พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
- พระมหาปันถกเถระ

- พระจูฬปันถกเถระ
- พระโสณกุฏิกัณณเถระ
- พระลกุณฏกภัททิยะ
- พระสุภูติเถระ
- พระกังขาเรวตเถระ
- พระโกณฑธานเถระ
- พระวังคีสเถระ
- พระปิลินทวัจฉเถระ
- พระกุมารกัสสปเถระ
- พระมหาโกฏฐิตเถระ
- พระโสภิตเถระ
- พระนันทกเถระ
- พระมหากัปปินเถระ
- พระสาคตเถระ
- พระอุปเสนเถระ
- พระขทิรวนิยเรวตเถระ
- พระสีวลีเถระ
- พระวักกลิเถระ
- พระพาหิยทารุจีริยเถระ
- พระพากุลเถระ

รวมทั้งหมด  ๔๐ รูป

ขอบข่าย
วิชาวินัย (อุโบสถศีล)
หนังสือ
ใช้หนังสืออุโบสถศีล ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม
ให้เรียน
ทั้งเล่ม


หมายเหตุ : หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ประกอบการเรียนการสอบ สามารถใช้หนังสือเรียนทั่วไปได้ตามสะดวก 
และสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่าย ร้านหนังสือทั่วไป.

- แก้ไข วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
<h1>ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.